is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden aangelegd ten behoeve van de crimineele en van de civiele zaken.

f721. „Verscheijden advijsen van rechtsgeleerden over verscheiden saecken." — Adviezen door Drost en Gedeputeerden ingewonnen met betrekking tot zaken onderworpen aan hunne rechtspraak en bij hen nog onbeslist. 1627 — 1695.

1 portefeuille.

1723. „Bericht van Elkveld q q. overgegeven op de rechtdag „van den 22 Sept. 1750", omtrent de bereidwilligheid van eenige kerspelen en buurschappen om hunne huizen en landen te laten meten voor de herziening van de grond schattingsregisters. Met aan de onwilligen geïnsinueerde citatiën tegen den rechtdag van 22 Sept. 1750. 1750.

1 dossier.

1723. Stukken betreffende processen, behandeld voor Drost en Gedeputeerden. 1627—1793.

3 portefeuilles.

NB. Eene lijst der processen, waarvan stukken aanwezig zijn, ligt vóór in de eerste portefeuille. Zie voor de processen, gevoerd voor Drost en Gedeputeerden vóór 1627, Inv. N°. 97 (afd. Resolutiën en brieven).

1724. Afschriften van rechtdagsbesluiten, wellicht ten behoeve van partijen afgeschreven, doch niet afgehaald. 1743, 1744.

1 omslag.

NB. In dorso is door Mr. S. Gratama (toenmaals rijksarchivaris in Drente) in potlood aangeteekend „Arr. Rb."

1725. Stukken betreffende het proces, gevoerd voor Commissarissen ter administratie der financiën over het voormalig gewest Drente tusschen de municipaliteit van Hoogeveen en de Joodsche gemeente aldaar, over het door deze gebruiken als kerkhof van een „gedeelte carspel- of pastorije-grond." 1799, 1800

1 dossier.

NB. Yan de conclusie van eisch is ook aanwezig een door den commies Gr. Vos gewaarmerkt afschrift (voor Mr. J. Blom?, zie de noot bij Inv. Nc. 1726).