is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te worden met den ontfanck van 's landtschaps penningen, daer,van Sijn E. iegenwoerdich d'administratie iss hebbende" '). De afzonderlijke rekeningen van de generale middelen te Coevorden eindigen dan ook met 1621.

1776. Rekeningen van den ontvanger der generale middelen te Coevorden, over l October 1610—1621 September 30. Met bijlagen.

2 portefeuilles

3. Rentmeester der domeinen

NB. In 1598 ontving het landschap Drente van den Raad van State het beheer der domeingoederen in Drente 8), indertijd door dat college tot zich genomen. De fungeerende rentmeester Herman Harckknb schijnt toen voorloopig mondeling te zijn gemachtigd tot voortzetting zijner bediening ten behoeve van 't landschap; althans eerst op 26 Juni 1602 werd hem door Drost en Gedeputeerden zijne commissie verleend ').

1777. Rekeningen van den rentmeester der domeinen, over 1 Januari 1598—1808 December 31. Met bijlagen.

206 portefeuilles.

NB. Hierbij eene na-rekening van de weduwe van H. Harckens over 1608.

Ontbreken:

1. de rekeningen en bijlagen over 1 Januari—31 December 1780, 1 Januari—31 December 1806;

2. de rekeningen over 1 Januari—31 December 1692;

3. de bijlagen tot de rekeningen over 1 Januari—31 December 1675, 1 Januari—31 December 1731.

4. Rentmeester van Dikninge.

NB. In verband met de invoering der Hervorming in Drente werden de bezittingen der abdij te Dikninge gesaeculariseerd. Zonder dat ons nader van eene aanstelling blijkt, wordt reeds in de resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden d.d 28 Mei 1602 gewag gemaakt van een rentmeester dier bezittingen. Over 1582—1600 schijnen de geestelijke zusters, behoudens eenig toe-

') Resolutiën Ridderschap en Eigenerfden d.d. 30 November 1621.

s) Zie de kantteekening aan het slot van de rekening over 1598.

a) Deze commissie is opgenomen achter de resolutiën van Drost en Gedeputeerden over 1602.

f