is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1779. Rekeningen van den rentmeester van Assen, over September 1599—1808 December 31. Met bijlagen.

207 portefeuilles.

NB. Over 1 Januari—31 December 1643 een rekening van de weduwe en de erfgenamen van den toen overleden rendant Gerrit Jans en eene van zijn opvolger Lucas Jansen.

Ontbreken :

1. de rekeningen en bijlagen over l Januari- 3t December 1806;

2. de rekeningen over 1 Januari—31 December 1692, 1 Januari —31 December 1770 en 1 Januari—31 December 1780.

6. Rantsoenpenningen, grondschattingen en omslagen.

NB. De pachters der generale middelen waren verplicht eenige percenten te betalen boven de door her geboden pachtsom, de zoogenaamde rantsoenpenningen en armoortjes-gelden ; de laatste aldus genaamd, omdat de verhooging bestond in 5 oortjes op den gulden, en 1 oortje daarvan bestemd was ter gedeeltelijke bestrijding der kosten van armverzorging.

Op 1 Februari 1666 besloten Drost en Gedeputeerden (op den rechtdag), „dat de resterende paei grontschattinge sal worden „uitgeschreven tegen den 19 deser ende het vijrdelen ommeslach „tegen den 5 Martij daerna volgende, ende dat deselve sullen „worden opgebracht in handen van den clerck Caspar Munter, „dewelcke van de voorseide penningen aen niemants sal uittellen „sonder onse speciale ordre".

Overigens bleef het beheer der grondschattingen en omslagen toevertrouwd aan den ontvanger-generaal, en — voor zoover zij moesten strekken tot betaling van renten ten laste van Drente, — aan den secretaris van 't landschap (zie echter N°. 1782). Het register met ordonnantiën op Caspar Monter is opgenomen in Inv. N°. 176 (afd. Resolutiën en brieven).

Op 22 Maart 1740 bewilligden Ridderschap en Eigenerfden het verzoek van den secretaris S. Nijsingh : „het extra-ordinaris „ontfangh en uitgave tot betaliuge van de landschaps-interessen „en carspels-renten alsmede de ontfang en uitgave tot aflosse „van de landschaps-capitalen geduirende de tijd van remonstrants „bedieninge te transporteren en overdragen aan de clercq Gerbit „Vos, op sodane conditiën waarover sij onderlinge waren gecon„venieert. So nogtans, dat remonstrant voor hem behoude de „ordinaris ontfang van de rantsoenpenningen van de generale