is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Inlichtingen omtrent den werkkring van Hofstede kunnen niet worden gegeven, omdat zijne instructie niet is gevonden. In de resolutiën van Drost en Gedeputeerden d.d. 28 Februari 1774 staat een besluit om aan den klerk Hofstede toe te kennen „een douceur" „wegens deszelvs administratie en angewende „diensten zo ten ansien van de vaart als graverije, verdelinge „der plaatsen, boekweiten-veenen, 's lands plantagiën, graverie by „Assen". Daaronder is aangeteekend „NB. De instructie vide „Smilder Prothocol f. 128 v.'\ Dit protocol is niet aanwezig. Misschien is het een verloren protocol van de rekeningen van Hofstede te dezen opzichte. — Het eenige, wat de resolutiën verder opleveren, is een besluit vau Drost en Gedeputeerden d.d. 26 September 1766, waarbij de secretaris Ellekts gecommitteerd werd, „de rekeningen van de clerq W. H. Hofstede wegens de „ontfangst en uitgave van het provenu en arbeidslonen der land„schapsvenen in de markten van Assen en Witten sedert den „19 December 1765 tot den 29 Aug. 1766 op te nemen en te sluiten".

Deze kwijtingen zijn door den provincialen archivaris G. R. W. Kijmmell in 13 bundeltjes aangetroffen, waarna ieder bundeltje in een afzonderlijken omslag werd gelegd. De volgende bundels hebben dorsale aanteekeningen : 1 : „Quitanciën by de 2de reke„ninge van het veen, gedaan in de jare 1766 d. 27 Septemb.''; — 2: „Quitanciën van de clercq Hofstede over het graven van „de turf en verdere onkosten op de Asser en Witter venen by „de rekeninge, gedaan op den 15 Februari 1768"; — 4: „Ac„quitten by de rekeninge over de graverie te Assen over 1768, „gedaan d. 20 Feb. 1769"; — 5: „Quitanciën gehorende by „de clerqs-rekeninge, gedaan d. 2 Octob. 1769";— 7: „Quitan„ciën van Hofstede, 1770, voor de Oude vaart, verlaten en „venen"; — 8: „Quitanciën voor den heer Hofstede, 1770, over „het graven in de Asser venen"; — 9: „Acquiten by de rekeninge „van de clerq Hofstede wegens het turfgraven in Asser veen, „1771, den 19 Feb. 1772 gedaan"; — 10: „Acquiten by de reke„ninge van de clerq Hofstede wegens het gruppelen & & in de Witter veenen over de jaare 1771, den 19 Feb. 1772 gedaan"; —11: „Uitgaven van gruppen en vacatie &, acquiten, 1773"; — 12: „Yenen, acquiten, 1773"; — 13: „Acquiten by de rekeninge over „het veen door den clerq W. H. Hofstede gedaan den 24 Feb. „1774". — De bundels 3 en 6 bevatten resp. kwijtingen over 1766— 1768 en 1768—1769.

Een administrateur vau vaart en venen trad op met 1 Januari 1774 (zie de noot bij 't hoofd van § 12).