is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De bijlagen bestaan behalve uit kwijtingen van den landschrijver door de schuiten uit de kwijtingen van dezen door leveranciers. De kwijtingen van den schulte G. R. W. Kymmel ontbreken.

Ten behoeve van deze uitgaven deden Drost en Gedeputeerden den landschapssecretaris f 1200.— uitbetalen aan den landschrijver. Eveneens vindt men in des ontvangers rekening (over 1783/4 op fol. 9 verso) de niet bestede en daarom terugontvangen f 8—19—4 vermeld. De rekening der wegwijzers is evenwel zelfstandig door Drost en Gedeputeerden op 24 Januari 1783 nagezien en gesloten.

5- Heffing van den soen penning van de bezittingen.

NB. Zie de ordonnantie op de heffing van den 50en penning in Inv N°. 884 (afd. Varia). Vergelijk bovendien Inv. Nos. 886 en 887 (afd. Varia).

1805. Rekening en verantwoording van Mr. J. C. VAN ROSSEN van zijne administratie als gecommitteerd representant wegens den verhoogden 5(>ten penning en boeten, afgelegd aan het Intermediair Administratief Bestuur en door dit bestuur gesloten op 14 Maart 1799. Met bijlagen 1—9 en afschrift der rekening. 1799.

1 portefeuille.

NB. De inning van den 50sten penning ging met eenige moeilijkheden gepaard wegens den onwil van sommigen om te betalen. Aan Gecommitteerde Representanten en eenige anderen werd daarom opgedragen, de noodige maatregelen te beramen, opdat het verschuldigde zou inkomen (notulen Representanten d.d. 11 Oct. 1796). Het beheer der aldus geïnde gelden en boeten werd gevoerd door hun medelid Mr. J. C. van Rossen. Tegen zijne rekening had het inmiddels opgetreden Intermediair Administratief Bestuur echter eenige bezwaren (notulen I. A. B. d.d. 28 en 29 Aug. en 1 Sept. 1798). Daarom werd van de rekening een afschrift behouden en de oorspronkelijke rekening aan den rendant teruggezonden met opgave der bezwaren. Na gedachtenwisseling omtrent de zaak werd eindelijk de (veranderde) rekening afgesloten.

Zie de noot bij Inv. N°. 887.