is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaststaan door „gychtinge" van richter en keurnooten, geen pandwering mag worden gedaan, doch dat de richter het pand mag nemen desnoods met hulp der buren; en dat 12 jaren lang geen „ding ' in het dingspel zal worden gehouden.

Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert seven ende viertich opten vyfftienden dach in Aprille.

Oorspr. (Inv. N°. 187 (afd. Privileges)). Het zegel van den bisschop is verloren.

86. 1456, Augustus 26.

Burgemeesteren, schepenen en raden der steden Deuenter, Campen en Zwolle erkennen, dat de „havelude ende ander guede „manne" der 6 dingspelen van Drenthe hen en 'tAuersticht helpen tegen den hertog van Burgondiën „om bede willen ende „niet van rechts wegen," zonder aantasting van Drenthe's rechten en privileges.

Gegeven int jair ons Heren duysent vierhondert sess ende vyftich des Donredages nae Bartholomei apostoli.

Oorspr. (Inv. N°. 188 (afd. Privileges)). Met zeer geschonden secreet-zegel van Deventer in (bruine ?) was; de beide andere secreetzegels zijn verloren.

87. 1457, Januari 14.

Dauid van Bourgoendiën bisschop te Utrecht bevestigt alle landrecht-, seend- en andere brieven, door zijn voorgangers „onse lant van Drentht" verleend, en belooft de landlieden „geestelic ende weerlic" niet te zullen verkorten in hunne rechten en gewoonten.

Gegeven ter Horst, int jair onss Heren dusent vierhondert soeven ende vyfftich opten viertienden dach in Januario.

Oorspr. (Inv. N°. 189 (afd. Privileges)). Het zegel van den bisschop is verloren.

88. 1461, Juni 9.

De etten van 't gemeene land van Drenthe en de „stellinge" van 't gemeene land van Stellingwerf komen — in overleg met Wolter Stellinges drost te Couorde en van 't land van Drenthe, — overeen omtrent de vervolging van geweldplegers, van eenvoudige doodslagers en van schuldenaars; en bepalen, dat bij opzegging