is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der proosdij van Farmsum in 't sticht van Munster, oorkondt, dat Hermann Maich, pastoor te Borkwere, op vordering der gemeene meente van 't kerspel Roeswynkel getuigde, dat de landen tusschen Roeswynkel en Nortdyck en al 't land van die van Roeswynkel is „beswettet ende bepaelt vry ackerlant," en dat de Roswinkelers geen pacht geven aan de Weerdingers van hun land maar van 't land over den Noerdick naar de Muesel toe.

Actum up Spaterda[ch] (sic) vor Assu(m)psionis Marie anno etc. XVMXL[IX].

Oorspr. (Inv. N°. 231 (afd. Limieten)). Met onder een papieren ruit opgedrukt zegel van den commissaris en onderschrift van den notaris G[e]rardus(?) Heseli.

114. 1550, Februari 4.

Johan van Ligne graaf to Arenberge enz., 's keizers stadhoudergeneraal van Vrieslandt enz., — als gemachtigde van Philips, prins van Spaengnen, enz., heer van Vrieslant enz. — verklaart, dat hij, — nadat de gemeene ridderschap, de eigenerfden en de gezamenlijke ingezetenen van 't land van Drenthe volgens 's keizers wensch hadden bewilligd om den prins en diens nakomelingen na 's keizers dood te erkennen en te huldigen als hun heer, en hem op heden hebben gehuldigd in den persoon van Johan van Ligne, — tegenover hen heeft afgelegd den ingevlochten eed, waarbij hij q.q. belooft, dat de prins bij zijne komst aan de regeering „der heilige kercken voerstaen sall," weduwen en weezen beschermen en doen beschermen, de gemeene ridderschap, de eigenerfden en de gezamenlijke ingezetenen in hunne voorrechten beschermen en tegenover hen als een goed landvorst handelen zal.

Gegeven int lant van Drenthe, den vierden dach February int jaer ons Heeren duysent vyffhondert ende vyfftich.

Oorspr. (Inv. N°. 199 (afd. Privileges)). Met onderteekening van Jan van Ligne en ziju geschonden zegel in roode was.

115. 1550, Augustus 12.

Steffen de Vos schulte te Anlo en Gheeten oorkondt, dat Johan Butenck Eppijnge eene getuigenverklaring vorderde omtrent het gebruik der marke door de buren van Bune en Onstde; — dat Hugo Woldrijnue daarop verklaarde, dat de derde „horne" in de marke heette de Buner home en gebruikt werd door de Buners onafhankelijk van die van Onstde ; — en