is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den keizer voor de gemeene ridderschap en het „alinge landtschap „van Drenthe" afstand van genoemd landschap te hebben gedaan aan 's keizers zoon den koning van Spaengniën, en de ridderschap en het landschap te hebben ontslagen van den eed aan den keizer gedaan; — en daarna namens den koning de opdracht van het landschap aangenomen en aan de ridderschap en het landschap bezworen te hebben, dat de koning alles zal nakomen, wat hij belooft heeft te zullen nakomen volgens het renversaal daarvan zijnde, en zal doen wat een goed erf heer schuldig is te doen.

Den derden dach Septembris int jaer ons Heeren duysent vyffhondert zessenvyftich.

Oorspr. (Inv. N°. 202 (afd. Privileges)). Met onderteekening van Jan van Ligne en zijn licht geschonden zegel met contrazegel in roode was.

124. 1561, Augustus 5.

johan van Ligne graaf to Arenberch enz , 's konings stadhouder en kapitein-generaal over Vrieslandt enz , verklaart, dat hij op 12 Mei 1558 nu wijlen Mr. Gerlich Doys, 's konings raad in Oueryssel, Drenthe en Lyngen, afgezonden heeft tot den stadhouder, gouverneur en kapitein-generaal van 's konings Erffnederlanden EmanüEL Philibert hertog van Sauoyen, ten einde eenige zaken met hem te bespreken volgens de hem verleende instructie, o.a. over den verkoop der hooge heerlijkheid over Roon; —dat hij hem daarin met betrekking tot dien verkoop heeft opgedragen als wordt ingevlochten; — en dat door den stadhouder-gouverneur op die instructie is gesteld eene apostille, waarin wordt aangenomen de door Drenthe ingewilligde bede van 13300 £ en wordt beloofd, dat de door Johan van Eeuwsum verzochte verkoop niet zal doorgaan doch dat Drenthe „in zyn geheel" zal blijven.

Opten vyften dach van Augusto int jaer ons Heren duysent vyffhondert een ende tzestich.

Oorspr. (Inv N°. 203 (afd. Privileges)). Met het licht geschonden zegel met contra-zegel van Ioannbs a Lingne in roode was. Op de plicque namens den stadhouder geteekend door F. Gualterotty.

Uittreksel (16de eeuw) t. z. pl. op perkament, gewaarmerkt door F. Gcalterottï.