is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aalstal bezaten bij den Broekers horne en of daar geen resten van over zijn; en 3®. of het water tusschen sunte [Johan]nes Reitbus en de Neerthem „die prynssepaell stroem" is dan wel een bevreding tusschen de Reitbus en de marke, toen de Reitbus daarvan af werd gegraven voor de vicarie, die voor de scheepvaart vergroot is, en waar de „prynssepaelle olde stroem" loopt, die de marken scheidt van Peisse en Ffoxwolde; — waarop de getuigen verklaarden als de acte mededeelt.

Ghegeven in den jaere onsses Heren Chrijstij doe men schreeff dusent vyffhondert drieunttsestych dem XIIIIsten Maij.

Oorspr. (Inv. N°. 573 (afd. Varia)). Met licht geschonden zegel van J. t. B. in groene was, en onderteekening der keurnooten Johan Ebbijnqhe en Johan Pryb Schurynghe.

128. 1564, Juli 11.

marguerite, hertogin van Parme enz., regentes en gouvernante, verzoekt aan ridderschap, eigenerfden en ingezetenen van Drenthe haren gevolmachtigde Johan van Ligne, graaf van Aremberghe enz., 's konings stadhouder-generaal van Vrieslandt enz., als zoodanig te ontvangen, en zich in de zaken, waarover hij komt spreken „zoe goetwillich" te betoonen, dat zij tot een goed einde geraken.

Gescreven te Bruessele, den XIten dach van Julio 1564.

Oorspr. (Inv. N°. 204 (afd. Privileges)). Met onderteekening door Margaeita en d'Oüerloepe, en als brief bezegeld onder papieren ruit door eerstgenoemde.

129. 1564, Augustus 17.

Roleff Schyrenbeeck, schulte te Sleene en ten dezen gecommitteerd rechter van den schulte te Empne, Oeren en Roswynckel, oorkondt, dat de buren van Valte een nog onbezegelden rochtbrief (d.d. 30 Oct 1553) van wijlen zijn vader bezaten; — dat daarom dezelfde getuigen nogmaals verklaard hebben omtrent de grens tusschen Valte en Vnswedde;—en dat na aflegging daarvan de „zekeren" het recht der Valters erkenden op eene grens evenver naar 't oosten als de markegrenzen van Exloe, Buynen en Weerdynge en op 't weiden bij den Santberge.

Actum anno Domini duysent vyff hundert LXIIII den XVIIden dach Augusti.