is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

638

Gegeven in onsen dorpe Rolde, den vierden dach Mayintjaer ons Heeren duysent vyffhondert vyff ende tzestich, van onsen ryeken te weetene van Spaengniën, Sicilliën etc. thynste ende van Naples twelffste.

Oorspr. (Inv. N°. 686 (afd. Varia) ). Met op de plicque handteekening van Roelinck („by den coninck, ter relatiën van Zyne ,Ma'. stathalder-generael den graven van Arenberch'') en zeer geschonden „zegel van den leenen onser voirs. landtschap van „Oueryssel" in roode was.

133. 1568, Juli 12.

Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder en kapiteingeneraal van den koning van Hispaniën van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, Vrieslandt, Ouerijssel, Groningen, Lingen etc-, erkent, dat, — omdat (nadijen) de koniDg door graaf Lodewijck van Nassouw verhinderd werd in Groningen ten oosten van het Reijdiep van zijne onderzaten den gewonen (geboerlycke) dienst te vorderen en door een veldleger omtrent Groningen gekeerd werd, zoodat de onderzaten ten westen van het Reijdiep niet in staat waren voldoende diensten van graven en wagendiensten te bewijzen ten behoeve van 's konings leger in en bij Groningen, — de ingezetenen van Drenthe buiten het graven en de wagendiensten nog 2000 Car. g. voor eens precario hebben geschonken, wat in geene consequentie zal worden getrokken en waardoor hunne privileges, door den koning bevestigd, onverlet zullen blijven; — en wil dat in gelijke omstandigheden de Groningers den Drenten gelijke hulp zullen verleenen.

Actum Groningen, den 12 Julij 1568.

Oorspr. (Inv. N°. 206 (afd. Privileges)). Met onderteekening en opgedrukt zegel onder papieren ruit van Cbarles de Brimeu.

134. 1569, Maart 17.

Harmannus van der Burcht abt, Cunera Sloot vrouw en 't convent Dickeninge nemen aan als „proevener" Karst Janss. „cuiper", en beloven hem te zullen onderhouden in gezondheid of ziekte als andere „proeveners", terwijl Karst wanneer zij 't wenschen verplicht zal zijn monnik te worden; en hem jaarlijks te zullen geven 3 ellen „selfferts laecken" (wat de andere „proeveners" niet genieten) en hemden en schoenen als een conventuaal. — Waartegenover Karst belooft 't convent als