is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schilder zoo spoedig mogelijk te plaatsen om niet al te ver bezijden de lijn te komen; een goed voorbeeld hiervan vindt men in het Leven van Aldegrever.

Maar niet van alle schilders kon van Mander het jaar van overlijden te weten komen. Reeds werd een enkel woord gezegd over de plaatsing van de leerlingen der van Eycks, die dadelijk achter hunne leermeesters worden gevonden. Deze methode is ook toegepast bij Geertgen van St. Jans, die achter Ouwater wordt behandeld. Viel dezen nog een bespreking in een afzonderlijk Leven te beurt, talrijk zijn de voorbeelden, waar leerlingen of zoons in het Leven hunner meesters een plaats vinden. Doch daar dit ook voorkomt bij de toenmaals nog in leven zijnde schilders, zal hierop later nog uitvoeriger gewezen worden, evenals op de typische opzameling van schilders, uit één stad geboortig, onder één gemeenschappelijk hoofd. In tegenstelling met die behandeling en-bloc vinden wij een viertal Antwerpsche schilders, wien de eer te beurt viel ieder afzonderlijk in een lilliput-caput behandeld te worden, n.1. Grimmaert, Molenaer, Balten en van Lier, te zamen op nog geen folio-blad met hunne duodecimo-eischen aanspraak makend. Ter wille van symmetrie en eerlijkheid had van Mander hen bij elkaar dienen te behandelen.

Verder moest van Mander met behulp van slechts een enkele aanduiding gissen, waar hij den een of anderen schilder plaatsen zou; nu eens is het de mededeeling, dat hij in dit of dat jaar nog leefde, of al tamelijk oud was, of in het St. Lucasgilde werd opgenomen en meer dergelijke voor het beoogde doel vage aanduidingen. Of van Mander juist giste, doet hier minder ter zake.

Hoe is het overigens gesteld met de consequente doorvoering van de reeds boven aangeduide methode ten opzichte der destijds nog le'vende schilders? — Ook hier heeft van Mander met moeilijkheden te kampen gehad, getuige niet alleen de wel eens verstoorde goede volgorde, maar ook een uitlating in den Appendix, luidend: „ Den Leser sal t'somtijt oock bevinden / dat ick achter