is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedrukte Bronnen.

Onder dit hoofd zijn alle werken samengebracht, die in de meest uitgebreide beteekenis bronnen voor van Mander geweest zijn. Men zal hier dus zoowel diegene vinden, waaraan levensbijzonderheden enz. ontleend zijn, — waaruit vertaald of geciteerd is, eenerzijds; anderzijds ook die, welke slechts even gememoreerd worden als aan van Mander bekende uitgegeven boekwerken van den een of anderen schilder.

Op deze voorloopige splitsing der gedrukte bronnen berust de volgorde, waarin deze werken hier behandeld zullen worden.

Levensb ij zonderheden, beschr ij vingen van schilderwerk, enz. ontleende van Mander aan de werken van: Giorgio Vasari.

Hadrianus Junius.

Domenicus Lampsonius,

Lucas de Heere.

Marcus van Vaernewijck.

Hubrecht Goltzius.

Pieter Coecke van Aelst.

Bij van Mander komen vertaalde passages voor uit de werken van:

Nicolaas Borbonius.

Bilibald Pirckheimer.

Behalve ook nog andere werken van bovengenoemden, kende van Mander bovendien nog werken van:

George Braun.

Albrecht Dürer.