is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omsien / en haer Pictura daer nae henen schicken / om in Vlaender nieuw borsten te suyghen."

Bekend is, dat deze geheele reis een fictie is.

Floris [Frans]

fol. 239a:

„ hebben eenige bestaen te lasteren oock de werken van

1-rans Floris; .... dese zijn ten deele eenighe Italianen / die hun oordeel hebben uyt den Printen / de welcke de schilderye niet ghelycken, maer dickwils eenen goeden rock hebben uytghelaten. Het schrijft van hem Vasarius segghende: Desen wort ghehouden .... etc. Dit is nu van Floris Vasari ghetuyghenis / die zijn oordeel (als verhaelt is) heeft uit den Printen / welcke ghesneden zyn nae teyckeningen / die zijn Discipulen / oft anders nae zijn schilderyen hadden ghedaen." ')

XIII p. 151.

,, Costui dunque . . . ." tot „chi ha disegnato."

Gossaert [Jan]

fol. 225^:

Hy heeft Italien en ander landen besocht / en is wel een van de eerste / die uyt Italien in Vlaender bracht de rechte wijse van te ordinerê / en te maken Historiën vol naeckte beelden / en alderley Poeteryen / t'welck voor zijnen tijt in onse Landen so niet in ghebruyck was. Onder seer veel werckë / het besonderste en vermaertste stuck van hem ghedaen / is geweest d'hoogh Altaer-tafel te Middelborgh."

XIII p. 151:

„E Giovanni di Mabuse fu quasi il primo che portasse d'Italia in 1" iandra il vero modo di fare storie piene di figure ignudi e di poesie; e di sua mano in Silanda è una gran tribuna nella badia di Midelborgo."

') zie IX p. 297 seqq., waar Vasari veel van deze prenten opnoemt, gegraveerd door Jeroon Koek. Van Mander noemt ze niet.