is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Mander:

Ghy Const-beminders comt, van alderley gheslachten,

Besiet dit Dedaels werck, een Schat, een edel pandt,

Daer Croesus ryckdom groot niet by is weerdt om achten: Want t'is een Hemel-gaef, om chieren Vlaenderlandt.

Comt, segh ick, maer aenmerkt aendachtigh met verstandt, Op yeder eygenschap des wercks, ghy vindt mits desen Een zee die overvloeyt van Const, aen elcken cant,

En daert al om te schoonst voort doet, om zijn ghepresen.

etc.

Men ziet dus, dat origineel en bewerking noch wat den inhoud aangaat veel verschillen, noch elkaar veel toegeven in rhetorijksche stijfheid. Ook in het verdere gedeelte volgt van Mander trouw zijn voorbeeld.

3U. In de derde plaats staat op pag. 61 van de ,,Boomgaerd etc." een „sonet, van het exellent stick van schilderijen, staen in het huus va Jacob Weytens te Ghent", aldus beginnend:

Wy zijn geschildert hier, al schinen wi leven Bi Hugues van goest, eë meester excellët,

etc.

waarvan van Mander fol. 204^ de bewerking geeft:

Wy zijn gheschildert hier, al schenen wy te leven By Hughes van der Goes, doorluchtigh Constenaer,

etc.

Aan het opschrift heeft van Mander ontleend, dat het schilderwerk zich bevond ten huize van Jacob Weytens te Gent (fol. 203/;), terwijl de nadere plaatsaanduiding „by het Muyde brugsken ' en de mededeeling „het is gedaen voor een schouwe oft schoorsteen" ontleend is aan Vaernewijk. (Zie aldaar).

Vervolgens moet ik wijzen op de vergissing van Ph. Blom maert, als hij in zijn geciteerd werk bldz. 39, zegt: „Bij C. v. Mander treft men ook cenigegedichten dezes meesters