is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. Jans kercke / als gheseyt is / in eenen muer / in een Sercksteen waer in staet van wit steen een Doot / die een coperen plaet voor haer hout / daer in is dit Grafschrift J) ' wesende een oudt Vlaemsch ghedicht:

Spieghelt u an my, die op my treden,

etc."

IV c. 47.

„Zijn sepulture is te Ghent in de zelve kercke ende is boven een witte steenen doode / in eenen Zaercsteen / die een metalen Tafeletkin voor haer houdt / daer dit (na die oude Vlaemsche carmina) in ghegraveert staet / zo ic van letter tot letter gheortographieert hebbe:

Spieghelt u an my, etc."

van der Goes [Hugo]

fol. 203^:

„Daer was noch binnë Ghcnt van Hughe in 't Clooster van den onse Vrouwe Broers / een tafel / waer een constigh en schoon werck was / hoewel hij dit in zijn jonckheyt hadde ghedaen."

IV c. 59.

„[Item / onzer Vrouwen Broeders clooster] In dees kercke is een tafel geschildert by der hant van Meester Hughe / in zijnen ionghen tijt / ende is die Legende oft Hisiorie daer hij zijne conste in ghestroyt heeft."

fol. 203b 204a.

„Daer is oock van Hughe een byzonder goet stuck dat noch van alle Constenaers en Const verstandighe niet vergheefs seer ghepresen is. Dat is te Ghent in een huys dat omwatert is / by het Muydebrugsken / te weten / het huys van Jacob Weytens, en is gedaen voor een schouwe oft schoorsteen op

') Over het in 1566 vernielde graf, zie De Busscher: Recherches sur les peintres et sculpteurs è. Gand; Gent 1866, p. 11.