is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den muer van Oly-verwe / wesende d'historie van David en Abigaïl daer sy hem te ghemoet komt.... t'werck is van teyckeninghe /' inventie / actiën en affecten / alles uytnemende / want hier oock het affect der Liefden (so men seght) mede in gewrocht / en Cupido die Pinceelen heeft helpen stieren / in gezelschap van zijn moederen de Gratiën: want Huge noch vrygeselle wesende / daer ten huyse vrydde de dochter / daer hy seer op verlieft was / dewelcke hy in 't stuck oock heeft nae t'leven gliedaen."

VI c. 59:

„Daer is oock eenen mantel van een cave / int huys staende aen tmuyde bruchsken / die niet alleene die oogen van ghemeene lieden; maer 00c van groote constenaers / hem dies wel verstaende / zoude doen openstaen; en met grooten lust aenzien / zo fraey ende leven is hy gheschildert van den voornoemden M. Hughe / noch een ionchman zijnde: want men zecht dat hy daer ten huyze een dochter vrijdde / waeromme hem die Liefde te constigher dede wercken, dit is die Historie van Abigaïl daer sy David inde wildernisse wesende / met haer ghiften comt verzoenen."

Van Mander laat nog een sonnet van Lucas de Heere volgen, waaraan hij ook de beschrijving van het schilderwerk en de naam van den eigenaar ontleende (zie bldz. 80).

fol. 204a:

„Noch is van desen constigen Meester / onder ander fraey dinghen / die te Brugghe my onbekent mogen wesen / een Tafel / die men acht van zijn uytnemenste en alderbeste werck te wesen dat hy oyt dede / in de kercke van S. Jacobs te Brugghe "

IV c. 60.

„Item die stadt van Brugghe is verchiert / niet alleene / in die kercken maer oock in de huysen van meester Hughens schilderië.... ende bysondere het alderbeste werck van Meester Hughe is te ziene in Sinte Jacobs kercke."