is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pittore (dil quale in mia gioventu fu discepolo) vidi alcune cosa, le quale esso in molti luochi della Germania haueva adombrato secondo 1'antiche imagine di Franchi, le quale facilmente si possino alle antiche imagine della citta di Roma comparare. E ancor spesse volte io ho da esso Lamberto udito (il qual in queste reggioni come patrono di questa arte l'honoriano et come quello che la disgratiata barbaria della pittura ha scacciato, e il vero uso dell' anticha arte restituito: il qual ancor come Poëta e molto facondo, ha dato dil suo artificio bonissima raggione e ha conosciuto dall' aspetto dell' antiche imagine giudicare, di quale eta siano: et oltra cio, come Filosofo vero, le cose sue usana, quasi dalla natura solamente in prestito gli fussero concesse) che si dana vanto, di non hauere di cosa alcuna bisogno, eccetto delle antiche imagine di Franchi, dalle quale haueva il suo primo fondamento preso, innanzi che a Roma audasse, e alli suoi studi maggiori desse opera."

Correspondeerende passages uit van Mander:

fol. 220a: ,, Lambert heeft verscheyden Landen besocht / eerst ontrent de Nederlanden / in Duytschlandt / en Vranckryck / en heeft weten te vinden eenighe Antijcken / die de Franci oft Duytschen souden hebben ghedaen / doe in Italië oft onder d'Italianen de Const door oproeren / inlandsche krijghen en anders vervallen / en schier vergaen was: dese heeft hy neerstigh gheconterfeyt / aleer hy oyt de Roomsche dinghen hadde ghesien / uyt die beelden der Franschen zijnen eersten gront der Consten ghenomen.... (Hij) is een Vader van onse Teycken en Schilderconst gheworden / die de rouwe en plompe Barbarische wijse wech genomen / en de rechte schoon Antycksche in de plaetse opgerecht / en te voorschijn ghebracht heeft.... Hij woonde buyten Luyck ƒ was een verstandich man / van goet oordeel / oock Philosooph en Poeet.... etc."

Dat van Mander ook weet op te geven, dat de platen gesneden werden door Joos Gietleugen, is misschien toe te schrijven aan zijn bekendheid met Goltzius zeiven of zelfs met