is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Persoonlijke mededeelingen: door derden of de betrokken personen zeiven verstrekt, onverschillig of deze van Mander mondeling dan wel schriftelijk bereikt hebben.

Tegenover het betrekkelijk klein percentage der mededeelingen waarvan met voldoende zekerheid de herkomst aantewijzen is, staat nog een bronnenmateriaal, zóó overvloedig en daarbij zóó betrouwbaar gebleken, dat te recht de opmerking gemaakt is, dat voor het verzamelen en verwerken daarvan meer dan één menschenleeftijd — ook in onze dagen nog — noodig schijnt.

Het is dan ook duidelijk, dat hier en onder de rubriek „Eigen herinneringen" de quintessence van van Mander's boek behandeld dient te worden, het uitsluitend aan kunst- en kunstvoorwerpen gewijde gedeelte nog buiten beschouwing gelaten. In de eerste plaats al wegens de overstelpende massa bijzonderheden, berustend op mededeelingen van derden en op eigen herinneringen. Maar in de tweede en voornaamste plaats ook, omdat van Mander hier zelf de gewichtige p r i m aire bron wordt voor allen, die na hem de kunstgeschiedenis beoefenen gingen.

En juist hier zwijgt van Mander, we kunnen gerust zeggen, doorloopend over de herkomst van het meegedeelde.

Wij zouden dus verstoken moeten blijven van iedere nadere oplossing, wanneer het niet mogelijk ware door combineeren en vergelijken . deels met behulp van uitlatingen van van Mander zeiven, deels voorgelicht door archivalische vondsten van later tijd, de waarschijnlijke wordingsgeschiedenis van dit werk na te gaan. En uit de resultaten, die nu en dan verkregen mochten worden, zal m. i. voldoende blijken, dat de arbeid volgens