is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,d Historie van Hercules." „Ick meen in thien stucken, in een Camer / die Hercules Camer was gheheeten."

„De se ven vrij C ons ten. „In de Camer van de seven vry Consten. Deze en de voorgaande werken bevonden zich Antwerpen „bij eenen liefhebber Claes Jonglingh, in zijn nieuw ghebouw in Marck-graven Leye."

Gesneden door Cornelis Cort naar teekeningen van Simon Jansz. Kies te Amsterdam Deze teekeningen weet van Mander niet meer aan te wijzen. Zie onder Cort (bldz. 209).

[fol. 247$]. „Een Sint Lucas, die ons Vrouw schildert." Model zat Rijckaert Aertsz. 2)

Thans Antwerpen, n°. 114 (cat. Lafenestre) 2.02 X 1-97[fol. 234^]: Cruysdragher, gecopieerd door Herman v. d. Mast.

„Die een handt hiel op een witachtigh Cruys."

„Teekeningen.' „Heeft te Room.... geconterfeyt meest met het roodt crijt / verscheyden naeckten uyt t' oordeel en welfsel van Michel Agnolo.... ghelijck icker wel eenighe van hebbe ghesien / die afgedruckt waren: want eenighe zyn ghesellen oft Discipelen hadden t' onbehoorlijck al heymelijck zijn teyekeninghen ghecreghen / en afghedruckt: welcke dinghen van handt te handt rakende / zijn hier en daer gesien geworden."

[fol. 22J(i\. Teekeningen op het atelier van Aertgen van Leiden.

[fol. 239^]. Beeldhouwwerk op „coperen sereken in de kereken." 3)

>) Hymans I p. 345, n. 5. — Zie Oud Holland XIX (1901) bldz. 177, [A. Bredius: Extract uit de Not. der Confrerie van Pictura te 's-Grav, geh. door P. Terwesten:] „4 July 176S, men haalt 10 stukken van Frans Floris van de Gravin Bentinck met warme terpetijn uit, en vernist ze daarop. Deze stukken stellen de daden van Hercules levensgroot voor; 5 voet 7'/„ d. breed."

2) Moes, Ic. Bat. 78.

3) Hymans I p. 335, n. 4.