is toegevoegd aan uw favorieten.

De bronnen van Carel van Mander voor "Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche schilders"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Portret van Hendrik VIII. „Noch te sien te Withall " In 1698 door brand vernield.

Portretten van Hendrik VIII en zijn kinderen Ibidem.

,,Een stuck daer de overste van het Chirurgijnsgi d hun Privilegie ontfange." Waarschijnlijk uitvoerig beschreven naar inlichtingen van Goltzius, en Zuccaro. Het hlng 11 op des Chirurgijnshal."

Hendrik VIII levensgroot „seer statigh in eenen rijcklijchen Setel." Over

hun P • ? de °VerSte 1 welcke den *-oningh met der rechter handt

hun Privilegien toelangt."

Thans Londen, Monckwellstreet.

„Schoon Conterfeytselen" in „verscheyden Heerenhuysen te Londen.

„Triumphe van den rijckdom."

„Triumphe der armoede."

Beide aquarellen. Klaarblijkelijk op gezag van Goltzius, die e copien te Rome zag, wordt verteld, dat „Fredericus Zuccarius^ met grooter vlijt de selve heeft gheconterfeyt met der I en toen deze omtrent 1574 te Londen vertoefde. Zuccaro heeft blijkens de tekst veel inlichtingen over Holbein aan oltzius verstrekt. De beschrijving is zeer uitvoerig, misschien volgens de gravures.

„Conterfeytsel van een Graevinne." (Christine van Milaan). „Was te Londen, ten huyze van Milard Penbroeck." Hier doet van Mander zelf uitkomen, dat hij de vermelding en beschrijving dankt aan Zuccaro, die dat „quam te sien in gheselschap van schilders en beminders," etc.

Ten voeten uit en levensgroot, „ghecleedt in swart satijn."

Thans Londen, Nat. Gall. (In bruikleen uit de coll. Norfolk). „Portret van Mr. Niclaes, i) des Conings Astronomijn. Eveneens bij de Loo.

')Dezelfde Nicolaas Kratzer, van wien Dürer in zijn dagboek schrijft: „ick hab conterfeitet Herren Nicolaum ein Astronomus W0hnt bel <len KöniS van England" etc. (te Antwerpen 1520).