is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gere by Johan, Greve van Megen ende Heer van Myerle, mynen vader, ten Predicaren inder Stat van den Bosch na mijnre doot begraven te werden, alzoe varre als ick binnen eenre dachreysen van den Bossche aflivich werde: ende oft ick vorder sterve, soe wille ick begraven syn in de parochyekerken. onder welcke parochye ick sterven sal, ten waer dat ick dan in mynnen utersten anders hegerden. Item ick wille ende beghere alle myne wettige schout van den reetsten sunder vertreck betaelt te worden. Item ick besette Sinte Lambrecht Fabriken van Ludiek, om ontrecht (LXXI) guet, oft ick ennich hadde, dat ick niet en weet, vyf Rinsguldens eens te betalen. Item de fabriken van Sinte Johans ten Bossche, dair ick Godts dynst dicwil gehoirt hebbe, drie Rinsguldens eens te betalen. Item de fabriken van de parochykercken van Megen, dair ick dat Heilige Sacrament dicwill ontfangen hebbe, vyf en twyntich Rinsguldens ende der fabriken der kereke van Mierle thien Rinsguldens elck eens te betalen. Item ic begere ende ordinere myn utvaert gedaen te werden in de parochiekercken, onder der welcken ick mynen geest geven sal], te Gods 'eeren, betaemelick, nae mynen staet. sonder hoverdyen. Item ic begere, ordinere ende bidde oetmoedclic, dat die Heeren die prior ter tyt synde, ende tgeheel convent van der Predikaren ten Bossche, vierwerf alle jaer ten ewigen dagen, te weten alle Vridagen vigilie met 9 lessen, en 'tsaterdags der naest in der quatertemperem, sielmisse met volcomelicken commemoracien willen syngen, ende oeck gemeynlic lessen om Gods Wille voer myn arme siele, mynre huysvrouwe, myns vaders, mynre moeder, ende alre mynder ouders ende vrinden sielen, daer my oyt doechde of goed afkommen is, of naemaels kommen sal. ende dat men op myn grafft, oft op myns vaders gralït, ofte ick aldaer niet begraven en werde, een gewoentlyk teyeken met eenen zwarten clede, met enen roden cruys daer op gevest, ende aen elcke side van den clede met mynre wapenen daer op gevest, setten