is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hic in festo S. Joannis Baptistae, eodem anno, habitu Ordinis induit fr. Joannem Want.

(LXXXVII) 11 Martii ejusdem anni conventus acceptavit fundationem Missae, singulis septimanis legendae, quae fundatio facta fuerat 1485 a Domino Henrico Sanders, consiliario hujus civitatis, in hujus conventus ecclesia. Vide fundationem ab ejus vidua factam anno 1495.

26 Aprilis ejusdem anni Godefridus de Bruvn legavit conventui censum 2 librarum pagamenti, super domum sitam Buscoduci in vico Vuchtensi, in fundationem unius Missae legendae in singulis festivitatibus B. M. V.

Anno 1501 die 12 Aprilis Domicella Herbrech, filia Nobilis Domini Theoderici, Domini de Bronchorst et Batenborcb, vidua Praenobilis Domini Joannis Dicbier, Domini de Myerle, eligens in hoe conventu sepulturam, sequens in favorem hujus monasterii, ultima sua voluntate, condidit instrumentum:

»In den iersten soe beveel ick myn zyele in de handen Goids Almechtich van Hemelryck, Marien synre lieve gebenedider Moder ende Maget ende den gehelen Hemelschen Heer, als 't huer gebuert van mynen lichaem te sceyden, ende begere myn sepulture binnen den convent van de Predikaren inder Stat van 's Hertogenbossche gelegen. Item ick besette ende maecke voir 't geen dat ic met onrecht vercregen mach hebben der Fabryken van Sunte Lambrechts tot Ludiek een Bynsgulden, na mynre doot eens te geven. Item ick make ende late elcken van den vier biddenden orderen een Bynsgulden als boeven te geven. Item den Cappellaen van Myerle een Bynsgulden eens als boeven te geven. Item den Goster van Myerle eenen halven Bijnsgulden eens te geven. Item ick make mynen erffgenamen ende elcken van hen, soe verre sy 't begeren offt yemant van hen begeert, eenen Bynsgulden eens te geven als boeven. Item myn tafel, die op ten Huyse is, bcset ick te staen op sunte Bombouts Autaer in den nyeuwen choer binnen der kereken van Myerle. Item der kereken van Megen alsoe veel