is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op heden, desen seven en twintichsten dach der maent Octobris Anno 1825, heb ick ondergescreven Jan Wouterssen van Dommelen, aenmerckende myn weeckelycke naetuere, ende gewychelycken tytvan versceyden siekten, willen disponeren ende ordineren conformelyck nae ons testament, gemaekt met myn huyvrouw Mechtildis Gerits, ende gesloten Anno 1(325, den seven en twintichsten Junii ende gepasseert voir den Notarius Jan Somers ende Arnt Janssen Meulder ende Jacob Laureynssen den jonghen, als getuyghen; in welcke testamente geinsereert ende geconditioneert is. wat ick, oft myn Huysvrouw elck in 't gheen. daer wy macht in hebben, nae onder onse teekeninge oft signatuere, sullen geordineert oft gedisponeert hebben, dat het van sulcken cracht ende weerde sall weesen, al oft het in ons principael testament gescreven ende geinsereert waere, daerom uit dye macht my gereserveert, ordeneere ende disponeere ick. van de negenthien hondert guldens, tegen vyt ten hondert beleet, tot een jaerlyckse renthe, op hetgemeyn corpus van het dorp van Vechel, welcke renthe my vry gelaete is, deselve rente van 95—, doende daer by een jaer achterstelle van deselve renthe, maeckt twee dusent guldens min vyrt, legateere ende draege ick van nu aen op, tot een puere aelmissen den Convente van de Predicheeren binnen deser stadt 't Sertogenbossche, om nae myn doot ende myns Huysvrouwen allyvicheydt aen te veerden ende te beuren, onder dese restrictien ende conditiën: ten iersten, dat van het convent dese renthe nergens toe gebruyckt en sal word den, als tot onderhout van twee Religieusen des selven convents in eenige universiteyt; wille expresselyck daer toe gebruyckt sal wordden, op pene van deselve te verliesen ende aen te erven voir den armen en 't groot gasthuvs deser voirs. Stadt. Ten tweeden dat myn ende myn Huysvrouwe ende Mariken onse Dochters naeme altyt op 't boirtken sullen geleesen worden voir sermoon ; ten derden soo sal 't convent in dese beurssen preferentie geeven aen onser beyder vrien-