is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

convent geaffecteert, aenghemerct haer goede regiment ende geestelycheyt van leven, hebben daorom beghert van den eersamen Pater ende dat ghemeyn convent voirsc. te ontfanghen tot haer geselschappe onze getroude Dochter Amelye van Huern, 't welck sy gherne alsoe om godeswylle ende ter begherten van ons, sonder enychge symonie gedaen hebben; waeromme wy op een verbetere ende tot een eeuwighe ghehoegenisse ende danckbaerheyt van dien gegheven hebben, gonnen ende gheven mits desen onsen bryeve, puer om Gods willen ende als een vry ewige ende onwederroepelycke ghyfte onder ofte tusschen den levendighen alsulcken sesse ende vyftich merglien lants, geheyten den groten werdt metten beytelkillen ende een pont groot Vleemsch erffreynthen, geleghen in Sleewyck, met allen ons recht en toeleggen nae uutwysinge eens briefs onder onss handschryfift ende onder segell van Rechter ende Heemraders des lants voersc. verleent van ons, daer aff sprekende scotvry ende bedevry ten ewigen dagen; onvermindert die vryheden van tachentig mergen, die wy hen in voertyden ghegonnen ende ghegeven hebben, in 't generael over haer gegeven, besette ende gecofte merghentaelen, off die hun gegeven, beset of vercoft werden in toecomende tyden, met alsulcke voerwaerden ende condicien ondersproken of aen ons gehouden, dat wy die voersc. ses ende vyftich mergen lants metten beytelkille ende dat voersc. pondt groot Vleemsch erfrenthen sullen mogen lossen ende tot ons wedernemen of trecken, wanneer wy ofte onse Erven ende Naecomelingen dat voersc. convent sellen betaelt hebben voll ende al, den lesten penninck metten yersten, tot enen termyn sesse hondert Rynsche gulden, twintich stuver gerekent voor elcken Rynsge gulden payments, als in der voersc. Richter ende Heymraets Brief gespecificeert staet, niet wederstaende dat dien voersc. brief hout, dat wy die mogen lossen tot een of twee termynen in allen anderen horen punten vast ende geduerich blyvende. In oirkonden van desen onsen ghyfte, danckbaerheyden ende wylle, soe hebben Wy, .Tacop, Grove tzo Huerne, Heere tzoe Althenae, etc. desen