is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die 17 Decembris anno 1546, sororibus etiam benigne concedit. facultatem in civitatc ac diocoesi Trajectensi liunc in finem per annuiu integrum stipes corrogandi, quibus paulatim refocilatae tuin primum scholas sequioris sexus juventuti aperuerunt.

Diu tarnen post hanc secundam monasterii ruinam ob bella et tumultus non substiterunt hae sorores Worcumii, sed rebellium furori cedentes Sylvamducis se receperunt.

Caput IV. De monasterii hujus Extiiictione.

Quo praecise anno Iiae sorores perduellium vexationum pertaesae monasterium suum Worcumiense reliquerint, incartumest; constat tarnen illud circa annum 1576 contigisse; praefatoenim anno per administratorem Joannem Bammelroy non tantum bona monasterii extra oppidum Worcumiense sita. verum etiam ipsum monasterium ac ejus aedificia locaverunt cuidam NValtero Georgii, ut patet ex sequenti locationis instrumento:

„Op huyden den tienden Decembris anno duysent vyff hondert tzeventich ende sess, soe heeft Wouter Joostensz in huyren oft pachten genomen die plaetse van Susterhuyse, gelegen binnen Woudrichem van Mr. Jan Bammelroy voer vyff Karolusgulden jaerlycx, waer aff dien iersteu pacht verschenen sall wesen, want nu anno seven en tseventich ende soo voorts die huyrjaeren uyt geduerende den tyt van vier jaeren aen een geduerende; met twee jaeren aff te staen, diet belieft, oft dat die susteren wederom aldaer begeerden metter woon te comen en die huyrjaeren vytgeduerende sal altyts de huyrman voor andere hebben syn voorkeus, mits biedende als eenen anderen, ende de huyrman is gehouden die plaetse te viyen van alles ende.... buyten coste van den voirn. Bammelroy; den huyrman heeft tot lycoop eenen gulden verleet, die hy half aan d'eerste pacht sall corten: 't rantsoen der seven so acht penningen heeft de pachter oick verschoten, waer aff hy !t derdendeel sall corten; 't oirconde deses onderteyekent, etc."

Ex hoe instrumento patet, 1° Monasterium hoe post secundam