is toegevoegd aan je favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anno 1552 als do Staten van Holland aan Keyzer Karei een somma van 200,000 ponden van 40 grooten moesten opbrengen om den oorlog tegens de Fransehen te voeren, hebben die van NV ijk uit kragt van dezen vrijdom zig onwillig getoont om iets te helpen opbrengen, waarop zy door den Rentmeester van Holland in gyzeling genomen zijnde, hare zaken voor 't recht gebragt hebben en by vonnis van den Hove van Holland kosteloos en schadeloos ontslagen zijn.

at (de beteekenis van) het woord Wijk aangaat, daarvan spreekt de Beschryving van Dordregt pag. 40 aldus : Maar ook nog om sekerder te wezen hebben (te weten ryke en magtige luiden) tegen het water nog hoger en sterker gemaakt, die daarom burgen en wyken zijn genoemt geweest. Mijn gevoelen is, dat gelijk burgus komt van het Duitsche woord burg. alsoo vicus komt van wijk of omgekeert.

Hier zijn verscheyde adelyke sloten, die van de Heeren van Breda te leen ontfangen worden, 't Is zeer waarschijnlijk, dat er by oude tyden nog meer gestaan hebben, die door den oorlog of andere toevallen verwoest zijn.

De adelyke sloten te Wijk werden voor dezen iloor ridders bewoont, waarom zekere straat daaromtrent genoemt word de Ridderstraat.

By de Kerk. niet ver van den Dijk. ligt een oud vervallen gebouw, genaamt den Berg, getimmert, zo sommigen willen, eer het land bedijkt was om zig te bergen tegen bet opsteygen van de Maas, waarvan daan het dorp Wijk en 't casteel Berg zoude genaamt zijn. Dit huis met vele landeryen en leenen wordt tegenwoordig van de Graaffelijkheyt van Holland te leen ontfangen en komt toe den zoon van Jonker Cornelis Blankart; hetzelve is geregtigt om eenen burgemeester tot Wijk aan te stellen,

In het jaar 1192 heeft Wouter Spiering, zoon van Jan de IV, heer van Heusden, tot A\ ijk het adelijk stamhuis der Spieringen gebout, waarvan tegenwoordig niet als eenige vervalle muren overig zijn.