is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Jaargetijden in de kerk te Wijk.

L)it sijn seker memorien die men jaerlijcs houdende is in der kerken van Wyc, ende daer seker erfrenten toe beset sijn, die voerscreven memorien mede te houden:

Item des Vridachs voer Meydach ist jaerghetide meyster Dircs van Heeswyc ende die heeft beset 1 lib. 's jaers op een stuck lants, dat Willem Arnts soen nu is, streckende van den Aweert totter straten toe. Ende sal men mevster Dircs jaergetide mede doen na inhout des buerts ende alsoet heer bracht is ende die dach des lib. is Paeschen.

Item het is jaerghetide her Henrics van Heesel, die persoen tut Wyc was, des Vridachs voer Meijdach ende hi heeft beset den persoen van Wyc II oude scilde op een hoflstat. die Damen is ghelegen, Daem voers. noertwert ende Rutgers erfg. suitwert. Hier sal die persoen van Wyc voers. af uytreyken ewelijc den pape van onser vrouwen altaer V st., den pape van theilichs «-heest altaer V st.. den coster V st., der kerken V st.; daer sal die kerc voer setten III kerssen te vigiliën ente missen. Ende wie dese ghetide niet en helpt doen, die en sal niet hebben. Ende die dach van desen II oude scilden voerscreven is op Bamus.

Item het is jaerghetide des Vridachs voer Meijdach heren Jans van Wyck.ridders, vrouwe Agnesen. sijns wijfs, die dochter was heir Willems van Ryswyc, ridders, Willems van Wyc, heren Janss soen, ridders, Jonck. Lysbetten, die dochter was Henricus van Heeswyc ende Jonck. Lisbetten, die dochter was Willems Koes, heren Ghysbert Koes soen, ridders, van _Nederinen, die beide Willems van Wycs voerscreven ^ive waren; hier is toe beset een croen