is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item soc heeft dese voers. Aleit beset een croen sjaers den heiligen geest, om scoen te gheven den armen, ghelegen op een hofstat, ghelijc als die scepenbrief daer af inhout. Ende die dacli van beiden voers. is te midwijnter, te betalen ghelijc als die scepenbrief daer af inhout.

Item Jan Arnts zoon van Wyc heefl't beset IIII lib. sjaers ewelicke ghelijc als die scepenbrieve daer af inhoude, daer men mede bomende houden sal de lamp in 't koer. Die dacli is op Sinte Jansdach in den somer, bidt voer sijn ziele.

Item fis jaerghetide des Saterdachs nae sente Peters dach ad vincula Damen Dircszoen ende Dircs sijns vaders ende Lijsbette sijnre moeder ende Lysletten sijns wijfs. Hier heeft Dame toe beset I lib sjaers, liggende op Volcwinen gheseet, diese voert memorie jaerlijcs mede te doen opten dach voers. ghedeylt als meyster Dircs lib. gedeylt is. Item nochsoe heeft Damen beset II lib , dat 1 lib. den heylighen gheest ende dat ander liber der heyligher kerk van Wyc. Ende die dach der betalinghen vander III ponden sal altoes wesen opten dach der memorie voers.

Item t'is jaerghetide des Woendages nae dertiendach Dircs die Poerter Dircs Kuystzoen. Ende heefft beset IV2 lib XV oude hollantsche leeuwen voertpont. Ende hier heeft Jan van Bonynghen voers. toe beset drie vvilhelmische hollantsche scilde syaers, die gelegen waren op Dirck Wouter Boschmans soens erfenisse, van welcke III scilden voernoemt Jan voers. macht hadde ghegeven Derck Wouter Boschmans soens erfghenamen ende begheert, dat si die drie scilden voerseit souden mogen quiten ende aflegghen van hore erfenissen, daer sy op ghelegen waren biden persone ende keremeysters van Wyc, welck III voers. Herswijn Dirc Wouter Boschmans soens dochter heeft gequvt ende afgheleit van horen erlTenissen, daer si op ghelegen waren by consente des persoens ende der keremevster van Wyck. Ende dat is gesaet overmits ghebreke van ghelde, dat die kerke van Wyck hadde die tafele mede te betalen, die staet op dat hoghe outaer