is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rier (1538—'41) en burgemeester (1544) van Gorinchem 1), trouwde omstreeks 1536 met Saaiken Volkier, dochter van Steven Volkier en Catharina Spiering. Hij stierfin 1551. Zijne weduwe hertrouwde met Jan van Eek en overleed in 1559.

VIbis. Joost Spiering van Aalburg was waarschijnlijk een halve broeder van den onder VI genoemden Arent. Daaruit zou het zich ten minste laten verklaren, dat bij verkoop van goed door zijne moeder Aleid van Blokland als medeverkooper steeds van Joost, nimmer van Arent gewag wordt gemaakt. In 1518 o.a. verkocht hij met zijne moeder voor schepenen van Gorinchem 6 morgen lands onder Arkel. In Juli 1504 werd hij, nog onmondig zijnde, als erfgenaam zijns vaders beleend met Kraaienveld en de andere reeds meermalen genoemde leengoederen te Heesbeen, Genderen en Aalburg.

Volgens eene handschriftelijke genealogie van het geslacht van Veen zoo Joost Spiering van Aalburg, die wel geen andere kan zijn dan de hier bedoelde, gehuwd zijn geweest met Joanna van Veen. eene kleindochter van den hierboven genoemden Robbreoht Jacobszoon uit diens eerste huwelijk met Joanna de Momber. Eene authentieke bevestiging hiervan vond ik niet; maar wel vond ik vermeld, dat Mr. Hevman van Veen. een kleinzoon van Robbrecht Jacobszoon uit diens tweede huwelijk, in 1574 een neef wordt genoemd van de hieronder genoemde weduwe van Joost's zoon Hugo Spiering van Aalburg.

Bij zijn overlijden, omstreeks 1532, liet Joost zeven onmondige kinderen na, die onder voogdij kwamen van zijn neef Hugo, den drossaard van Heusden. Die kinderen waren:

1. Klaas Spiering van Aalburg, die volgt onder VII.

1) Blijkens zijne verklaring van 25 September 1545 voor schepenen van Gorinchem was hij een neef van wijlen Huig Spiering, die te Arnemuiden had gewoond. Deze Huig zal allicht een voorzaat zijn geweest van Christoffel Spiering en Johan Spiering, die in het laatst der 16de en het begin der 17de eeuw deel uitmaakten van de regeering van Arnemuiden.