is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot kastelein op het slot te Heusden. Hij bekleedde dit ambt tot aan zijn dood in 1571 en was lid der Ulustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch. Hij was eerst gehuwd met Ermgard van Mersel, wier broeder Co melis Jacobsz. van Mersel in 1529 schepen te Heusden was. In tweede huwelijk verbond hij zich aan Mrchteld van Nijenrodo, dochter van Gijsbert van Nyenrode en Corneliavan Waueren, die hem geen kinderen schonk en in Juli 1595 overleed.

Blijkens zijn zegel voerde Gerard als helmteekeri het rad uit het wapenschild tusschen twee struisveeren.

Uit het eerste huwelijk sproten de volgende kinderen:

1. Jacob Spiering van Well, die hoogstwaarschijnlijk in 1598 ongehuwd is overleden.

2. Gerard Spiering van Well, die volgt onder I\bis.

3. Margriet Spiering van Welll), geboren omstreeks 1529, was non in het St. Gatharinaklooster te Heusden en leefde nog in 1602 2).

4. Cornelia Spiering van Well, die trouwde met Woutervan Oudheusden, sedert 1548 Heer van üudheusden. Huiten en Elshout, zoon van Jan, Heer van Oudheusden, en diens eerste vrouw Margriet Steenwech. Wouter overleed in 1592; Cornelia leefde nog in 1608.

5. Arnolda Spiering van Well, die trouwde met llubert van Wijck, Heer van Onsenoort en Nieuwkuik, zoon van Joost van Wijck en Agnes van Sederveen. Hij was weduwnaar met twee dochters van Catharina de Beuckelaer en overleed omstreeks 1555 3).

1) In denzelfden tijd leefde nog eene andere jonkvrouw Margriet Spiering van Well, die gehuwd was met Adriaan Michielsz. en uit dien hoofde ook vermeld wordt als «juffrouw Michiels". Onwillekeurig denkt men hier aan de Margriet S. v. W., van wie Baron van Spaen aanteekende: «mistrouwd zig aan een boer"; van Spaen geeft daarbij geen jaartal en stelt Margriet als een zuster zoowel van Roelof (IV, 1) als van Willem (V), wat natuurlijk niet mogelijk is.

2) Analecta Gijsberti Coeverincx, II, blz. 382.

3) In 1598 kwam eene overeenkomst tot stand tusschen de erfgenamen van Gerard Spiering van Well, n.1. zijn zoon Gerard, zijne dochter Cornelia