is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Malsen, dochter van Johan en Maria van Brecht. Uit het Rossemseh archief teekende Baron van Spaea bovendien aan, dat hij in 1510 schepen van Zuilichem was en in zijn wapen alleen het rad voerde 1). Het is mogelijk, dat dit alles juist is, en betrekking heelt op een en denzelfden Adriaan Spiering; maar dan volgt daaruit ook, dat genoemde genealogen met de afstamming van dezen Adriaan geheel op een dwaalspoor zijn geraakt; immers het staat dan vast, dat Adriaan een zoon was van den Bosschen schepen Anthonis Spiering en van Sophia van Uden, terwijl zij hem eene Margriet van Erp tot moeder geven.

Adriaan en Maria van Malsen worden opgegeven de ouders te zijn geweest van:

I. Frans Spiering, die gehuwd was met Maria Coenen. Inderdaad was een Franrois Spiering Adriaanszoon, die vermoedelijk te Grave woonde, gehuwd met Maria Coenen, dochter van Christiaan en Mecliteld van Campen 2). Door dit huwelijk was hij een zwager van den op blz. 113 onder VII genoemden Bosschen schepen Christolïel Spiering, wiens schoonzoon Boecop in 1G06 als Franfois' gemachtigde optrad.

Francois Spiering en Maria Coenen zouden de ouders zijn geweest van:

1. Adriaan Spiering, die volgt onder II.

2. Mechteld Spiering, die trouwde met Joris van den Boetzelaer, die in 1574 te Utrecht woonde.

3. Agnes Spiering, gehuwd met een Poolsch edelman, die als generaal in Statendienst en gouverneur van Grave wordt aangeduid.

1) Een Klaas Spiering Janstoon, door Baron van Spaenen Fahne grootvader van Adriaan genoemd, was volgens eerstgenoemde schepen van Zuilichem in 1464 en zegelde met een rad, zoomsgewijze vergezeld van zes staande blokjes.

2) Vgl. de mededeeling van Jhr. Mr. A. van Sasse van Ysselt, in Taxandria, jaarg. 1896, blz. 116.