is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Santgang genaerapt, voirders sal worden gehouden, de A°. 1644 " „N°. 22." — „Condijttijen van Rhunder meerckt", 19/29 September 1644.

1 stuk.

112. „Ruyner torffgraeven. A°. 1688." — Minuteele willekeur op het graven van turf, vastgesteld door de markegenooten van Ruinen. 1688.

1 stuk.

NB. Deze willekeur werd voorloopig alleen voor liet loopende jaar (1688) vastgesteld, opdat men intusschen tot de scheiding der venen zou zijn overgegaan, 't Stuk is van de hand van den landschapssecretaris L. Nijsingh.

113. Concept-bevelschrift van den drost A. C. graaf va.n Heiden, als leendrager der heerlijkheid Ruinen, aan de schuiten te Ruinen en Ruinerwold tot het ijken der maten en gewichten; met daarover van den schulte te Ruinerwold ontvangen missive April 1771.

1 omslag.

114. (Minuteele?) opdracht van den drost S. P. A. va.v Heiden, als vertegenwoordigend heer van Ruinen en Ruinerwold, aan de schuiten te Meppel, Ruinen en Ruinerwold tot het nauwkeurig toezien op overtredingen met betrekking tot het vervoer van wild, met volmacht om zoo noodig elkander te vervangen Üctober 1777.

1 stuk.

NB. Het stuk is geteekend door den drost.

115. „Papieren rakende de administratie der justitie etc. in „de heerlijkheid Ruinen. A°. 1768." „11*". — Authentiek afschrift van het besluit van Drost en Gedeputeerden d.d. 21 Maart 1768, vaststellende een bestuursreglement voor de heerlijkheid Ruinen 1768.

1 stuk.

NB. Volgens het reglement was aan den drost van Drente, als vertegenwoordigend heer van Ruinen, opgedragen de zorg en het toezicht op het bestuur, zoowel in het administratieve als in het rechterlijke; in verband daarmede ontving hii dit afschrift.

Vergel.: Inventaris oude Staten-archieven v.Drente, N01.1214—1216.