is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. 1485, Augustus 13 (of Mei 11 ').

Roloff van den Cloester en Roloff van Laer de jonghe verklaren te hebben gehuurd van hunnen neef Symon Polman Habeldinge-hofstede c. a. in de heerlijkheid Ruynen in de Westerstrate, in gebruik bij hun vader Roloff van Laee den oude, tegen eene huur van 3 gouden Arnoldus-guldens. Met bezegeling door R. v. d. C.'s zwager en R. v. L.'s broeder Henrick van Munster, heer te Ruinen.

Ghegeven in den jaer onses Heeren duisent vierhondert ende vijfl unde tachtentich op Onser Lieuer Vrouwen Hemeluaertz avent Ascencionis Domini.

Afschrift (d.d. 8 April 1593) (Inv. N°. 95), op papier, - naar een afschrift d.d. 5 April 1593, door Mr. Sijger ter Stkghk, — gewaarmerkt door C. Kiste, schulte te Ruinen.

Het oorspronkelijke stuk was voorzien van 't zegel van H. v. M. in groene was.

9. 1509, Mei 30.

Roloff van Munster, „amptman to Couerde end slandss van „Drenthe , oorkondt dat op het lotting „Gesworen Maendach to „Paesschen anno LXXXIIII", door drost en etten ten opzichte van de erfenis van Jann Polman uitspraak is gedaan, dat volgens leenrecht een man aan zijne vrouw geen „erfflick" goed mag verkoopen of geven zonder toestemming der erfgenamen.

In dem jaer X^ ' ind negenn up Woensdach in den Pinxsteren Afschrift (c. 1540) (Inv. N°. 5), op papier.

ÏO 1517, Maart 24 of 1518, Maart 23 2).

Bherent van Monster heer te Rhunen erkent te hebben verhuurd aan Zeijno Wolffs en Luitgart e. 1. een hofstede in zijne heerlijkheid in de Oesterstrate geheeten Gructeringe tegen een tins van 40 oude Vlaamschen ; met bepaling dat de hofstede aan B v. M. vervalt, wanneer 2 malen achtereen de tins niet is betaald.

) Assumptio Marie viel in 1485 op Maandag 15 Augustus, de vigilie ervoor dus op Zaterdag 13 Augustus; — Ascensio Domini viel op 12 Mei, de vigilie ei voor dus op 11 Mei. Wellicht echter is „Domini" eene verschrijving voor „Domine" en dus 13 Augustus bedoeld. s) In 1517 viel St Benedictus op Zaterdag voor Laetare, in 1518 op Judica.