is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De veldwinning van het Christendom in Drente bracht met zich de verdeeling van Drente in kerspelen. Was 't aantal hiervan vermoedelijk in den eersten tijd gering, in de 12de of 13de eeuw is wellicht de toestand ontstaan, dien wij in de latere middeleeuwen aantreffen en die in hoofdzaak nog (zij 't ook in sommige opzichten gewijzigd) voortbestaat in de indeeling van Drente in gemeenten. Vermoedelijk toch heeft de kerkelijke indeeling zich gegrond op die in marken, terwijl wederom de indeeling in schuitambten steunt op die in kerspelen. Voorzoover thans nog is na te gaan, kwamen immers de schuitambten overeen met de kerspelen. Uitzonderingen werden bijna uitsluitend daar gevonden, waar Drentsch grondgebied ressorteerde onder een buiten Drente gelegen kerspelkerk (de Wijk onder Yhorst, een gedeelte van Zuidwolde onder Averreest) ').

Hoewel bekend, is 't wellicht goed, hier ter plaatse nog te herinneren, dat 't schuitengerecht niet de uiting was van de zorg voor de gemeenschappelijke belangen der marken, doch slechts door de hoogere bes'turen in 't leven was geroepen ten dienste der administratie en der rechtspraak. De plaatselijke belangen werden in engeren zin behandeld door de markegenooten, door 't „boerhoorn" bijeengeroepen, en, over een grooter territoir,

') Doch ook in 't oosten van Drente, waar meerdere kerspelen samen één scholtambt vormden (Anlo, Gieten en Znidlaren, - Emmen, Odoorn en Roswinkel).