is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I6SS „Prothocol van ter leen gegevene goederen en in't voeder „vee...". — Register van overeenkomsten omtrent voor schulden verbonden of verkochte roerende goederen en vee, gedagteekend d.d. 29 April 1804—1807 Juni 20 en geregistreerd door den schulte over 10 Mei 1804—1808 Juni 21.

1 deel.

164. Register van acten in voogdijzaken, gedagteekend d.d. 29 Mei 1792 — 1810 Januari 29 en geregistreerd door den schulte over dienzelfden tijd. Voorzien van eene inhoudsopgave.

1 deel.

NB. Dit register kan in 1792 zijn begonnen. Niet blijkt, dat het eerst zou dagteekenen van de oprichting van het schuitambt in 1795. Integendeel is er grond om aan te nemen, dat inderdaad vóór 1795 het register werd gebruikt. Immers voorin staat met oude hand: „Momboirprothocol van Colder- en Nieuwveen, be„ginnende d. 29 Mey 1792".

XVI. Schuitambt Coecange—de Wijk(—Pesse— Echten—Ansen). (—1795 en) —1811.

NB. Het schuitambt Coecange—de Wijk—Pesse—Echten— Ansen omvatte de kerspelen Coecange, de Wijk ') (Broekhuizen, Dikninge, Dunninge, Haalweide, Schiphorst, Stapel, Oosterwijk, Westerwijk en de Wijk) en Echten (Pesse, Echten, Ansen en Pesserveld).

Bij besluit van Representanten d.d. 21 April 1795 (N°. 1) werd het schultambt voorloopig gesplitst: de Wijk, Coecange en een gedeelte van Weerwille (vroeger bij Ruinen) zouden een schuitambt vormen; terwijl bij Ruinen gevoegd zouden worden Pesse, Echten en Ansen. De ingezetenen dezer drie dorpen waren evenwel met deze voorgestelde vereeniging niet ingenomen en kozen met die van Coecange een schulte. Deze keuze werd als in strijd met de publicatie van Gecommitteerde Representanten d.d. 14 April 1795 door dit college op 30 Mei d.a.v. vernietigd ; terwijl werd bepaald, dat tijdens de vacature de schulte

') Kerspel in administratieven, niet in kerkelijken zin; immers de Wijk bezat geeu kerk.