is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDICES i).

i. Index van persoonsnamen, gerangschikt naar de voornamen

A. Ellen, schulte te Schoonebeek,

1795 (blz. 16, III noot). A. Cock, weduwe van A. Stuirraan,

1738—1740 (I. 6 noot). A. Crull, 1713 (I. 336). A. Stuirraan, schulte te Coevorden, 1728 (I. 10 noot), 1738-1740 (I. 6 noot).

Adriaans, K. —, 1789 (I. 48).

Albert Alingh, schulte te Gasselte c. a., 1769 (I. 329).

— Nijsinghe (Nijsingh), schulte te Westerbork, 1642 (I. 114 noot), 1678 (I. 111 noot).

Aleyt, vrouw van Gosen Jacobs, 1489 (R. 2).

— Haselhorst, weduwe van Henrick Haselhorst, 1562 (R. 8).

') Voor de inrichting: der indices kan verwezen worden naar hetgeen in den inventaris van 't archief der abdij te Dikninge daaromtrent is medegedeeld.

Een paar zaken moeten hier evenwel opgemerkt worden.

In Drente was t veelal de gewoonte, dat iemand met 2 voornamen werd genoemd niet bij den eerste alleen doch bij beide. Zoo sprak men van Hendrik Jan, Jan Tijmen enz Nog wordt die gewoonte gevonden, doch zij begint af te nemen. In verband daarmede evenwel heb ik personen, die Jan Tijmen heeten, doen volgen na hen, die alleen den voornaam Jan dragen Zoo ook Hendrik Casimir na alle Hendrik gedoopte personen, enz.

Evenzoo heb ik gehandeld met de personen, van wie alleen de eerste letter van den voornaam bekend is. Voor de gelijkvormigheid met de indices op namen uit ouderen tijd heb ik deze personen ook op hunne voorletters vermeld; de geringe plaatsruimte, hiervoor gevorderd, was geen bezwaar.

Daarentegen heb ik eene groote beperking aangebracht, wat de plaatsnamen betreft. De inventaris vermeldt achtereenvolgens de archiefjes der onderscheidene schuitambten. Eene noot geeft inlichting omtrent de verschillende plaatsen, die onder elk bizonder behoorden. Nu meende ik te kunnen volstaan met verwijzing naar de noot van iedere rubriek, omdat men in die rubriek natuurlijk meerdere malen de namen der schuitambten of de daaronder ressorteerende plaatsen terugvindt en dit zeer gemakkelijk kan nagaan. Wel heb ik daarentegen opgenomen de vermelding van andere ambtenaren dan de schuiten en de namen van die plaatsen, die niet in 't schuitambt waren gelegen en die men dus niet in de rubriek zou zoeken.

8