is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schattinge tot Driele vurscreven in den vurscreven twee jaren boiren sullen, dat sij Johan vurscreven of sijne erven ende hoeren baden die vurscreven sess hondert alde scilden als vurscreven is geven, leveren ende betalen van onsen wegen sonder eynich ander gebot of bevele dairomme van ons of onsen erven ende nacomelingen te wachten of te hebben. Wert doch dat wij up die selven vurscreven twee jaren of up eyn jair van denselven twee jairen vurscreven te Driele gheen bede noch schattinge en hedden ende of Jan .vurscreven of sijnen erven die vurscreven sess hondert aude scilden nyet betailt en worden als vurscreven is eyn deyl of al, dat wij dan sullen Johan vurscreven of sijnen erven bewijsen yn denselven jair dat sij alsulk gebrek hedden an ander onse gulden, renthen, pachten, vervallen ende schattingen dair wij dan die hebben, dair an sij dan alsulk gebrech als hem dan were van den vurscreven sess hondert auden scilden alintlich ende altemale boiren moiger. ende sullen bijnnen eynren maent dair na dat sij ons kundich deden van alsulken gebreke vurscreven. Alle dese vurwerden ende punten hebben wij hertoge vurscreven gelaift etc., sonder argelist. Datum anno Domini MCCCLXXXV die Katherine virginis.

21 November 1385.

Wij Willem etc. doin komt etc. dat wij Johan van Volden, burger tot Colne ende Derich van Volden, burger tot Dordrecht, gebruederen, hoeren knechten ende gesynden, hoere haven ende guede, gegeven hebben ende geven avermids desen apenen brieven, voir ons, onse ondersaten ende voirt voir alle die ghene dier wij mechtich sijn ende die omme onsen wille doin of laten willen, eyne guede, gantze, alde, stede vurwerde veylicheit ende geleide yn ende doir onse lande vurscreven, te vairen ende te komen, te water ende te lande. Voirt ende weder ende dair ynne te merren ende te bliven

4