is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vurscreven saken nyet te doin, mer dat he die volbrenge also verre alst yn hem is dat he des te getuge mede syn segel an desen brief hange. Ende willen dat wie onse rentbl. 59V. meister up Veluwe na hem werde, dat die desselven gelijx doin sal ende gelaven sonder eynich meer beveel van ons of onsen erven ende nacomelingen in goiden truwen, vast, stede ende overbrekelich te halden, sonder alle argelist. In orkonde des hebben wij hertoge ende hertoginne vurscreven etc. Ende ich Henrich van Herwen, rentmeister vurscreven, gelave in goiden truwen tgegen dese vurscreven saken nyet te doin ende dat ich die sal volbrengen also verre alst yn my is ende hebbe des te getuge mijn segel an desen brief mede gehangen van gebade der hogebaeren ende vurstynnen mijnren lieven genedigen heren ende vrouwe van Gelre vurscreven. Gegeven anno Domini 1386 vigilia beate Barbare.

7 December 1386.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij voir ons, onse erven ende nacomelingen bestedicht ende geconfirmyrt hebben, bestedigen ende confirmieren, mit desen brieve Peter van Steenbergen Willems des Baden soin, onsen lieven neven, alsulken brief ende alle dat dairynne bescreven steet als onse lieve oem seliger gedacht her Eedward, hertoge van Gelren ende greve van Zutphen, gegeven heeft Gerid van Steenbergen, onsen lieven neven, sprekende up tseventich ponde cleinren pennynge jairliken renten, uit onsen derdel der tyenden des alingen kirspele van Ewich, up sente Walburgen dach te heffen ende te boeren, in allen formen ende manieren als die selve onss lieven oems brief ynhielt. Alle argelist uitgesceiden. Ende dit hebbe wij gedain bi consent ende willen ende omme beden wille Gerits, onss lieve neven vurscreven, dat die Peter vurscreven ende sijne erven voirtmeer hebben sullen. In orkonden anno Domini 1386 vigilia conceptionis beate Marie.