is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onsen amptman in onser stat tot Zaltbomel, yn Bomelrewert, yn Tielrewert, tot Beesden, tot Rynoye ende tot Herwarden mit allen horen toebehoren. Ende hebben bevalen the vorderen, te richten ende te boren allen broken, hoge ende lege, groet ende cleyne, also dat hi dair aff boren sall twe dusent Gelressche guldene vurscreven off payment dair voir als vurscreven is van den yrsten gelde dat hem werden ende he boren sall van onsen broken vurscreven. Ende dat he voirt voir sijnen dagelixsche cost bynnen onsen vurscreven ampt te doin als dat selve onse ampt te boeren ende te bewaren hebben sall illix jair, na beloep der tijt dat he onse amptman dair is, vier hondert guldene als vurscreven sijn die he boren sall uyt ende van onsen broken vurscreven. Ende wes he meer boerden dat sall he tot allen tijden sonder vertoch overleveren onsen reyntmeister die in dertijt is tot onser behueff ende wert dat he bynnen off buten onsen ampte vurscreven enige kost off verlech off dienste dede overmids onsen bevele ende brieven ende mogeliken off redeliken schaden die hi dairomme lede, den cost ende dat verlech ende dienst sall he slain ende rekenen up onse ampt vurscreven ende boeren van den broeken die dair ynne verschinen sullen, sonder argelist, ons, onsen erven ende nacomelinge van allen saken vurscreven bescheidelike bewisinge ende rekeninge te doin als wij hem dat een maent te voerens weten laten mit onsen brieven. Ende wij sullen Wolter vurgenoemt ende sijn erven alle broke vurscreven, hoge ende lege, groet ende kleyne als die vurscreven sijn alinclich laten boeren ende dair aff niet ontsetten noch doin noch laten ontsetten yn eniger wise thent sij altomail geboirt hebben die twe dusent gulden mit den jairgelde vurscreven na beloep der tijt ende alle ander cost ende verlech ende schade vurscreven als vurscreven is. Alle dese vurscreven punten ende vurwarden hebben wij hertoge vurgenoemt vur onss, onse erven ende nacomelingen