is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Nymegen op onse borch aen onsen borchgreve a!dair, ende mij Heinrich van Steynbergen, proist voirgenoemt, tot Nymegen in mijn huys. Ende ons anderen saeckwolde, so woe wij voer mit namen beschreven staen aen ons woningen ende aen onse weere daer wij wonechtich sijn. Ende also ducke als der perde eyn of meer verleist wurde so sal men also ducke ander perde weder in die herberge voirscreven senden ende setten inder ander perde stat die daer verleist weren. Ende uyt der leistinge voerscreven nyet te scheiden noch te komen, den vurscreven heren Herman of helder des briefs mit sijnen wille en sy alincliken genoich geschiet van den voirscreven hoefstoile ende daertoe van allen kenliken schaden den her Herman of helder des briefs vurscreven daer umb deden, hedden of leden in eniger wijs. Ende als vierthienachte leden sijn na sente Remeys dage voerscreven so mogen her Herman of helder des briefs vurscreven dese vurgenoemde summe gelds nemen, fenyren ende wynnen tot lombarden schaden, tot joden woeker of an kirstenen luden tot also gedaen geliken schaden, van wilken schaden wy gesekert ende gelaeft hebben, sekeren ende gelaven, in gueden truwen mit den vurgenoemde hoeftguede heren Herman of helder des briefs voirscreven quyt ende schadelois te maken ende te halden sonder enige wederrede of wederseggen eer wij uyt der vurscreven leistinge komen mogen ende soilen. Ent wert oick sake, dat desen saeckwolde voirgenoemt enich buten lands were of aflivich wurde bijnnen der tijt deser betalingen vurscreven, dat God verbyeden moet, of dat sij dese vurscreven vurvvarden mit ons nyet gelaven noch sekeren en wolden gelike die in desen brief beschreven staen, noch desen brief mit ons segelen en wolden, dier were eyn of meer, so soilen wij hertoge voirgenoemt sonder vertoch eynen anderen Fol. 97. gelijc goeden saeckwolt in des doden stat of die buten lands were of des ghenen die dese vurscreven vurwarden