is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item II merghen lants in die Meerbeempden, tuschen erfnamen Hannart Gherytensoen aen die een side ende erfnamen Willem Seerres ende siin ghesellen aen die ander side.

Item in merghent lants int Ammerzoyenschen broec, tuschen arfnamen Goedeken Volincs (?) aen die een side ende greve Dieront aen die ander side.

Item li merghen int Ammerzoyensche broec, tuschen heren Arnt van der Dussen aen die een side ende tuschen Jan Tielmans soen ende Pouwels Willem Hacken soen aen die ander side.

Item VIII hont lants op die Haer, tuschen Willem voerscreven aen die een side ende die zile grave aen die ander side.

•ol. ioiv. Item vu hont lants op die Corthaer, tuschen Willem Gheryts soen aen die een side ende Otten van Montfoert die ander side.

Item mi hont lants op die Meerbeemt, tuschen Rutgher van Zandwijc aen die een side ende tuschen Rutgher voerscreven ende die ghemein steghe aen die ander side.

Item 11 merghen lants op die Hengmenge, tuschen Pouwels Everarts soen aen die een side ende die ghemein weeringe | aen die ander side.

?$1. 102. Wij Willem etc. doin kont allen luden ende bekennen oevermids desen brief dat wij vur ons, onse erven ende nacomelinge schuldich sijn Johan van Merten, burger tot Tiele ende sijnen erven of he nyet en were, twehondert guede alde guldc swaire schilde, munten des keysers van Romen of des koninx van Vranckrijc of ander guyt gulden geit dair vur den vurgenoemde schilden gelijc guyt in der

Itijt der betalingen, die he ons guytliken ende denckliken, witliken ende wale, an gereden gelde geleent ende betailt heeft. Ende hebben hieromme denselven Johan van Merten