is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegen upter Meelt. Item onse hof dair Schuerken plach up the wonen mit sinen toebehoeren. Alle argelist. In orkonde etc. Datum anno etc.

'ol. 127V. Herberen van Lewen draagt het huis Lewen aan den hertog op en ontvangt het weder in leen, hij tuchtigt Geertruide, zijne vrouw, met het huis Lewen en met 40 oude schilden jaarlijks uit 40 morgen land te Lewen, op andach Pynxterdag (21 Mei) 1391.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij om menigen truwen dienst dien ons Engel van Strampraide, onse diener, gedain heft ende noch doin sall ende mach denselven Engel gegondt ende gegeven hebben, gonneri ende geven, mit deser brieve dat sijn huys ende erfnisse dair he nu ther tijt in wonende is ende steet in onser stad van Arnhem an dat Nyemarckt, tusschen huys ende erfnisse an dene syde Wolther Ghisen ende an die andere sijde das soiligen Otten van den Gruithuis, sal hebben erflich ende ommermeer dien wyntappe te tappen ende te verkoepen in onsen drien jairmarcken die alle jair in onsen vurscreven stad van Arnhem gelegen sijn etc.

27 Mei 1391.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat ons Wolther van Overrijn, ons amptman tot Saltbomel, in Bomelrewert ende Tyelrewert, goide bescheiden rekeninge ende bewisinge gedain heft van allen broeken, vervallen ende upcomyngen die hie van onser wegen geboirt heft van sijnen ampt vurscreven, thent up hueden desen dach datum des briefs soe dat ons des wall genuget ende Wolther vurscreven dair af bedancken ende schelden voir ons ende voir onse erven ende nacomelingen Wolther vurscreven ende sijnen erven loss, ledich ende qwijt mit desen minen brieven behelüich

19