is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meister onss lands van Veluwen, gemaict hebben ende maken mit desen brieve onsen amptman ende richter yn denseiven onsen landen van Veluwen mit allen sijnen thoebehoeren, also dat he of dieghene den he dat beveelt sullen ende moigen richten, vorderen ende boeren van onser wegen alle broeken, groet ende cleyne, hoge ende lege, ende dair mede doin van onser wegen als dat gewoentlich is ende als onsen amptluden ende richteren onss voirscreven lands die voer hem geweest sijnt gewoentlich is geweest te doin. Mit vorwerden, dat he ons of onsen erven ende nacomelingen dair af bescheidelike rekeninghe ende bewisinghe doin sal tot allen tiden als wij of onse erven ende nacomelingen hem dat eynen maent te voeren weten laten. Ende he sal hebben voir sijne degelixsche cost dat vorgenoemde ampt te waren als onse amptlude ende richter onss lands voirscreven van Veluwen die voir hem geweest sijn gewoentlich dair af plegen te hebben, beheltlich doch Arnt ten Boichoep dat die dat voirscreven ampt voirt bewaren sal gelycli he heer thoe gedain heeft ende dat die selve Arnt die alinghe helfte van allen broeken vorscreven boeren sal, yn afslach alsulker scholt als wij hem schuldich sijn tot bescheideliker bewisinghen ons dair af te doin, na ynhalt alsulx briefs als hem her Heinrich van Steenbergen, onse lieve neve, rait ende overste rentmeister vorgenoemt, up dat voirscreven ampt gegheven heeft. Mer wanneer Arnt vorscreven die vorscreven scholt als voirscreven is geboirt heeft so mach hem Gadert ontsetten ende alsdan mach Gadert vorgenoemt dat ampt vorscreven selve bewaren of avermids eynen anderen des ons genoicht mit onsen willen doin bewaren. Voirt is gevorwert, wert sake dat Gadert vorgenoemt ons yet verlegede of to dienst rede of ons eynich volch sende van des ampts wegen avermids onse bevele ende brieve ende Gadert vorgenoemt yn alsulken dienste of sendinghen eynigen schaden leden of verlies an gevencknissen, an