is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bert (1' aui,), La raorale des Jésuites. Paris 1880. 8".

Berti (Gi anlokenzo), Ragionamento apologetico a Francescantonio Zaccaria della Venerabil Compagnia di Gesu. Torino 1751. 8°. K. M.

Bertola (Giorgi), I-es nuits Clémentines, poéme en IV chants, sur la mort de Clément XIV (Ganganelli). Trad. de 1'Ital, Suivie du poëme original. Paris 1778. kl. 8".

»Le notti Clementine" met afz. titel en pagin.

Bertramns — Het boeck Bertrami presbyteri, van het lichaem ende bloedt des Heeren, in 't welck claerlijck te sien is, dat de oude kercke over acht hondert jaren, ende daer te voren, van het Avontmael onses Heeren niet anders heeft gelooft, als tegenwoordich doet de Gereformeerde kercke. Uyt het Lat. enz. Utrecht 1628. 40. R. K.

Beschouwing — Geschiedkundige — der monnikenorden en kloosters. Naar het Hoogd. door J. C. A. Saniier. 2 dln. Haarlem 1822. 8".

Bcscliry ving — Korte en zakelyke — van het Jubilé, dat in den jare 1750 te Romen staat gehouden te worden. Leeuwarden 1749. 8n.

Beschrijving» — Waerachtighe — des gherichtlicken proces gehouden tot Sursee teghen Martijn van Voysin, borger ende passement-wercker tot Basel, om de belijdenisse des Evangelii, enz. Met noch een Christelick sermoon vande eere Marie, enz. Wt de Hoochd. sprake overges. door Joh. Coitsium. Arnhem, 1609. 40. R. K.

Bescliryvingc — Korte — van het voorgevallene te Romen, voor, by en na het afsterven van Z. H. Paus Clemens XIII. Met pl. Amsterdam z j. F.

Beseliriivinghe — Corte — van t' leven ende sterven van Mart. Duncanus. [Door Jac. Heziüs en Hen. Vuestrenus.] Antwerpen, by Hier. Verdussen 1594. kl. 8°. R. K.

Besclirüvinghc — Waerachtighe — vande treffelijcke ende vermaerde disputatie, ghehouden tot Poissi 1561 ... . tusschen de cardinalen van Lorayne ende Tournoy, ende Theod. Bezam, Petrus Martyr, enz. Over het verschil vande merck-teeckenen der kercke, ende de leere des heylighen Avontmaels. Overghes. uyt de Frans. tale. Delf 1610. 4°. R. K.

Betoog, dat onze tijd de aanvang is van den onvermijdelijken, nabij zijnden val der pauselijke hiérarchie. Amsterdam 1842. 8°. E. M.

Bettler Mantel — Der Lutherische —. [Von Georg Scherer.] O. O. u. J. 4». L. S.

Kt Mvysgromlcn — Hoogst belangrijke — dat de cholera morbus door de Jezuiten in Europa gebragt is, door hen geleid en tot hunne oogmerken aangewend wordt. Uit het Hoogd. Amsterdam 1832. 8°.

Beyerlinck (Laur.), Magnum theatrum vitae humanae, hoe est rerum divinarum humanarumque syntagma Catholicum, philosophicum, historicum et dogmaticum, etc. 7 tom. et index. Coloniae Agr. 1631. f°.