is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geheimen — De allergeheimste — van de Societeit der paters Jesuiten uyt hunne eige lessen ontdekt, enz. Middelburg 1733. kl. 8°.

Geloofsbelijdenis — Roomsch-Katholieke —, welke in Hongarije opentlijk voorgeschreven en opgelegd wordt aan de Protestanten, die tot de Roomsche kerk overgaan. [Uit het Hoogd.] Amsterdam [1853]. kl. 8°.

Geloofsbelijdenis — De Roomsche — vergeleken met het woord van God. Purmerende 1853. 8°. E. M.

Geluwe (Arn. van), Den gheestelijcken jaegher van Sampsons vossen, inhoud, hondert ende vijftigh Catholijcke vraeghen, alle nieuwghesinde predicanten tot beantwoordinghe voorghestelt. Antwerpen 1650. kl. 8°. R. K.

Geluwe (Arn. van) — De tweede disputatie tusschen Herm. Tegularius ende —, ofte het slot voor den onghetoomden mondt Herm. Tegularii, teghen seker pasquil, gheintit. H. Tegularii oprecht bericht, enz. Antwerpen 1650. kl. 8°. R. K.

Genequand (Ch.), Les origines de 1'inquisition. Genève 1892. 8°. — Thèse.

Génin (F.), Les Jésuites et 1'Université. Paris 1844. 8°.

Gentillet (Innoc.), Examen ende proeve des Conciliums van Trenten, enz. Verdeylt in vijf boecken. Eerst in Frans, beschr. ende nu in Nederd. taele overghes. by VV. V. N. Delf, by Bruyn Harmansz. Schinckel 1589. kl. 8°. R. K.

Georgius, Misericordiam ordinis! De barmhartigheid van de orde der „Zwijgende Broeders". Een Nederlandsch kloosterdrama uit den tegenwoordigen tijd. Amsterdam [1897]. 8°. E. M.

Gerbet, Mémorandum des catholiques francais sur les menaces du Piémont contre Rome. Paris 1862. 8°.

Gerbet, De la papauté, en réponse a 1'écrit intitulé „Le Pape et le Congrès". Paris 1860. 8°.

Gerliard (Joh.), Grondighe ende bescheydentlijcke antwoordt op het papistische boexken, ghenoemt: Morgen-sterre, daer door een yder goet-hertigh mensche tot kennisse der waerheyt haest ende lichtelijck komen kan. Uyt het Hoogd. door Herm. Glaserum. Den 2<™ dr. Leyden 1658. 120. L. S.

Gerhardt (Frans), Het evangelie der Jezuiten, uit de theorie en practijk dezer vaderen zamengesteld, enz. Uit het Hoogd. 's Gravenhage 1824. 8°.

Gerhardt (Franz), Das Evangelium der Jesuiten aus der Theorie und Praxis dieser Vater zusammengestellt, usw. Leipzig 1822. 8°.

Gerth van Wyk Jr. (J. A.), Specimen historico-theologicum exhibens historiam Ecclesiae Ultrajectinae Romano-Catholicae, male Jansenisticae dictae. Trajecti ad Rh. 1859. 8°.