is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilH/art (Corn,), Beelden-dienst ende vasten niet haere ceremonien soo sy ghebruyckt worden van de H. Roomsche Kercke, bevestight met de H. Schriftuer ende de HH. Out-vaders, naemelyck van de eerste 400 jaeren. Antwerpen 1660. kl. 8°. E M

Hazart (Corn.), Ceremonien van den heylighen dienst der Misse bethoont uyt de H. Schrifture ende de HH. Out-vaders vande eerste 400 ende volghende jaeren. Antwerpen 1661. kl. 8°. E. M.

Hazart (Corn.), Ceremonien die de H. Roomsche Kercke ghebruyckt ontrent de reliquien der Heylighen, over-een-komende met de H. Schrifture en de HH. Out-vaders van de eerste 400 jaeren Antwerpen 1659. kl. 8°. ' E M

Hazart (Corn.), Grondigh bericht van Lud. van Renesse raeckende de reliquien der Heylighen grondeloos ghemaeckt. Antwerpen 1661 kl- 8" E. M.

Heckelius (Georc..), Griindlicher Bericht welcher Gestalt die Jesuiten mit den Bapsten, Prelaten, Fiirsten, gemeinem Volck, der Jugendt, auch mit sich selbst unter einander pflegen, usw. Anfanglichs von einer Cathol. Person verfasset. Franckfurt a. M., durch° Ioh Spiess 1596. 40.

Heequetius (Adr.), De capitibus Hydrae, deque aliis rebus vario argumento mixtis, libri duo. Antverpiae, ap. Guil, Simonem 1557. 8°.

Hecquetius (Adr.), Scaena rerum multarum inversa, idque potissimum quantum ad corruptissimos quorundam mortalium mores attinet. Antverpiae, ap. Joann. Bellerum 1556. 8°.

Heen vliedt (Sim. van), Theologico-politica 'dissertatio, ofte discours over dese vrage: of den pausgesinden in dese Vereenighde Nederlanden, niet en behoorde toe-gestaen te worden, d'openbare exercitien van hare religie, in enighe openbare kercken, enz. Utrecht. 1662. 8°, j g

Heerbraiidus (Jac.), Disputatio de multiplici et horrenda pontificiorum doctorum idololatria. Adversus virulenta convitia Gregorij de Valentia. Respond. Casp. Krazero. Tubingae, ap. Georg. Gruppenbachium 1578. 4°.

Hefele (Carl Jos. von), Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet. Fortges. von J. Hergenroether. Bd. I— Freibure 1. Br. 1855- . 8°. ' R. K6

Heideggcrus (Joh.^ Henr.), Historia Papatus. Novissimo historiae Lutheranismi et Calvinismi fabro xxtx fBiaicv reposita, Acc. Franc. Güicciardini Historia Papatus ex autographo Florentino restituta Amstelaedami, ap. Henr. VVetstenium 1684. 40.

Heidenreich (Joann.), Dissertatio in casum alterum constitutionis Pii P. IX. d.d. 12 Oct. 1869, quo excommunicatione L. S. episcopo reservata plectuntur: „procurantes abortum effectu secuto" Moeuntiae 1890. 8°.