is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heijden (Wii.lf.br. van der), Verhaal van de verrigtingen der Jezuïeten in friesland. Uit het Lat. met aant. door K. Amf.rsfoordt en U. A. Evertsz. Leeuwarden 1842. 8n.

Heydenryck (Menso), De canonizatie der heyligen en de excanonizatie van Paus Pius V in een gemeyn betoog van de sekere onsekerheyt der Roomsche heiligen, enz. Harderwyk 1713. kl. 8°. — Met pl.

Heyen (Joh.), De voortreffelijkheid van de leer der Hervormde kerk of bedenkingen op: De voortreffelijkheid van de leer der RoomschKatholijke kerk door J. G. Ie Sage ten Broek. Amsterdam 1816. kl- 8°- E. M.

Heyer (Fr.), Die Ausbildung der Priesterherrschaft und die Inquisition. Berlin 1877. 8°.

Samml. gemeinverst. wiss. Vorlr. XII, 280.

Heynen (F.), De houding van eenige Nederlandsche Protestanten tegenover s Pausen uitnoodiging betreffende de Algemeene Kerkvergadering beoordeeld. Rotterdam 1869. 8°. E. M.

Heynen (F.), De Paus en de staat. 4 stn. 's Hertogenbosch 1872—74. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, IV—VI.

Heynen (F.), Het vrijdenkers-concilie in verband met zekere strevingen en sympathieën ten onzent, 's Hertogenbosch 1871. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, III.

Heynen (F.), Een woord over „De revolutie" van J. B. van Hugenpoth. 's Hertogenbosch 1871. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, III.

llezennians (J. C. A.), De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht, met een aanhangsel over die te Gemert. 's Hertogenbosch 1887. 8°.

Werken van het Prov. Gen. van K. en W. in Noordbrabant. N. R. No. 2.

liezen mans (J. C. A.), De Illustre Lieve-Vrouwe Broederschap in den Bosch. Utrecht 1876. 8°. E. M.

Hierarchie — De bisschoppelijke —, beschouwd in het licht der geschiedenis, als verderfelijk voor volk en staat. Door I. v. H TTz. Z. pl. [1853]. 8».

[Hierarchie — Bisschoppelijke — in Nederland, 1853. Diplomatieke nota's. Artikelen in De Morgenster, enz.] E. M.

Hierarchie — De bisschoppelijke — in Nederland en hare gevolgen. Eene voorspelling. Amsterdam 1853. 8°.

De Protestant, XII, 2.

Hieroniinus [Dungerssheym], von Ochsenfart, Von worheit des fegfeurs, wyder den Luther. O. O. u. J. 40. — Met houtsn. L. S.

Histoire abrégée des Jésuites et des missionnaires Pères de la foi, etc. [Par J. F. Goubeau de la Billennerie.] 2 tom. (1 vol.) Paris 1820. 8". — Av. frontisp.