is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stemmen — Evangelische — tegen Rome, van verschillende vaderlandsche leeraren. 2 dln. Tiel 1854, 55. 8°.

Stemmen uit Rome over zonden in Rome. Eene bijdrage tot waardering der getuigenissen van Maria Monk. Tiel z. j. 8°.

Sleiigelius (Gf.org.), Liber primus sive vis et virtus exemplorum, hoe est, solatia et documenta; haec moribus, illa temporibus nostris adhibita. Ed. alt. Ingolstadii 1650. 40.

, Liber secundus, sive exempla, in septem capitalium vitio-

rum detestationem, per quadragesimam, a°. 1646 narrata. Ineolst. 1650. 4°.

, Liber tertius, sive exempla, divinae irae, per opera poeni-

tentiae, nobis leniendae; per quadragesimam, a°. 1648 narrata Ineolst. 1650. 4°.

Stephanus (R.), In diram Henrici Magni coedem. — Ode dans laquelle les Jésuites sont peints au naturel et oü 1'on pronostique leur destruction. S. 1. n. d. 120. £

Sterek (J. F. M.), De „mirakelkist" en de traditie. Een bijdrage tot de geschiedenis van het kerkelijk Oud-Amsterdam. Met afb. Amsterdam '896. 4°. E. M.

Sterfbed Het — van een' gewezen Roomsch Katholijk priester, voormalig te Leeuwarden, en onlangs overleden te Amsterdam. Waarheid, geen droom. Door den schr. van Waarheid of droom enz. Amsterdam 1851. 8°.

Stermoiit (Jac.), Geesteliiken olie-hoorn, uyt-gestort over Mijn

Heeren, de blijvende en nieuw-aankomende Burghermeesteren en Schepenen der vermaarde koop-stadt Rotterdam. Rotterdam IÓ43- 4°- R. K.

Stermoiit (Jacob) giet-leugens, dat is: een klaar bewijs aende Heeren

Burgemeesteren der vermaarde stadt Rotterdam dat den oly-

hoorn, die Jac. Stermont . .. over hare hoofden heeft uyt-gestort, \ol was van moet-willige onwaar-heden, lasteringe, ende leugenen. Antwerpen 1643. 4°- R. K.

Stermont (Jac.), Noodige verdedinge tegen de pasquille, van den vermomden Jac. Warr'-mont, in welke voor-gestelt ... werden dese drie dingen; 1. dat, na 't gevoelen der Jesuwijten, den Paus de onderdanen ontslaan mach van een besworen eed der getrouwighevt enz. Rotterdam 1644 4°- R. K.

Stcvartius (Petr.), De excellenti divinae gratiae natura et iis quae ad eam tüm obtinendam tüm conservandam requiruntur, déque ipsius admirabili efficacia disputatio. Ingolstadii, ex off. Dav. Sartorii 1576. 40.

Stolberg (£ kif.dk. Leop. van), De voorrang van den apostel Petrus boven de andere apostelen, en van zijne opvolgers boven de andere bisschoppen, bewezen. Uit liet Hoogd. Deventer 1816. 8".

Stolz (Alban), De verboden boom voor Katholieken en Protestanten Naar het Duitsch door G.Dennig. 2e uitg. Amsterdam 1886. 8°. E. M