is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haccus Illyricus, Catalogus ofte naem-register der getuvgcn der waerheyt, de welcke voor onse eeuwe de oppermacht vande Roomsche Pausen, de verscheyden superstitiën, dwalingen ende bedriednni's: reSQPiausd°ms ,he^en tegengesproken. Verb., verm. enz. Hoorn 'i633f 32* f?' (' ° MeeSt °VergeS" door Marc Boerave.

*,®^nC?Urft1. (Fra!^. v,on)' Meine Bekehrung zur christlichen Lehre und christlichen Kirche. ies Heft. Arnheim 1852. 8°.

Franciscus [de] Victoria, Relectiones tredecim in duos tomos distrioutae. Fer quendam Ingolstadianorum theologorum a mendis

Ederum81580 go.Ing0lStadii' eX °ff' Weissenhorniana aP- Wolfg.

Fran^i parilis Mirtlius (Oct.), Directorium ecclesiasticae disciplinae Coloniensi praesertim Ecclesiae accommodatum, etc. Coloniae Agr ' in on. Birckmannica, sumpt. Arn. Mylii 1597. 40. b ''

Furrer (IC.), Katholicisme en Protestantisme. Acht voorlezingen vert door F. van Leeuwen. Amsterdam 1900. 8°.

GSèUkeLelden'ai8e8e2n R8°o°mSCh ~~ " '523 ^ de Christe"-™enschen

hj. M.

Gesehichte derVerfolgung und Leiden des Manuel Matamoros und anderer Irotestanten in Spanien. Aus dem Engl. Berlin 1863. 8°. R. K.

Gods voorzienigheid, werkzaam in de bewaring en redding zijner oprekte vereerders; wonderdadig betoond aan Frans Alardf monnik der

I.eeÜwarief ,S5" UT dl»™ e„.

Koorpers.] Tiel 1856. 8°. L g

Goetz (Leop. Karl), Redemptoristen und Protestanten. Giessen 1099. °• j g

Gonzalez (Thyrsus), Veritas religionis Catholicae adversus haereticos emonstrata, sive manuductio ad conversionem haereticorum, etc r*u. separata prima in Germania. Dilingae 1691. kl. 8°.

Gretserus (Jac.), Historia ordinis Jesuitici. De Societatis Jesuitarum auctore, nomine, etc. Conscr. ab El. Hasenmillero, et nuper ed. a Polvc ^v0er° correcta et refutata. Ingolstadii, ex off. Dav.'

Grim (Egb.) Cort verhael van de handelingen tot Rees A°. iótc in Junio tusschen den Paepe Stalenum ende -, Licentiaet in de H. schrift, enz. aengaende de historie van Paus Ioannes, gemeenlick Paus Iutte genoemt, enz. Wesel 1635. 4°

Groot (J. V. de), Levenswijding. Drie voordr. Amsterdam 1900. 8°.