is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 99T -

NederlaDdscti Lanflbouw-Comité.

VERSLAG.

Waar het onderzoek, dat aan de Commissie was opgedragen, ten doel had de middelen op te sporen, waarmee de voor eene gezonde ontwikkeling van het landbouwbedrijf hier te lande zoo nadeelige invloed van het tiendrecht, op de billjjkste, spoedigste en tevens meest afdoende wijze ware opteheffen, daar lag het in de eerste plaats op den weg der ondergeteekenden, om nategaan, van hoe groot belang het tie..d-vraagstuk voor ons vaderland is.

Den juisten omvang te bepalen van de tiendrechten, welke thans nog den Nederlandschen bodem drukken, is echter aan de Commissie gebleken niet wel mogelyk te zijn.' Blijkens eene door het Departement van Financiën op desbetreffende aanvrage van het Nederlandsch Landbouw-Comité verstrekte mededeeling, leveren noch de aangiften voor de vermogens-belasting, noch de registers betreffende de eigendommen van onroerend •goed, ten deze eene betrouwbare statistiek op.

Intusschen kan men eenig denkbeeld krijgen omtrent de verspreiding der tienden in ons vaderland door het, als Bijlage I opgenomen, zeer belangrijk overzicht van de opbrengst der in het jaar 1898 in het openbaar verpachte tiendvruchten en krijtende tienden, welk overzicht, door tusschenkomst van het Nederlandsch Landbouw-Comité, de voormalige Minister van Financiën Mr. Pierson aan de Commissie welwillend heeft verstrekt. Daaruit blijkt, dat volgens de geregistreerde processen-verbaal de tiendverpachtingen van veldvruchten in dat jaar in het geheel opbrachten ƒ765,344.-, de verpachtingen van krijtende tienden f 3182. — . Houdt men den toenmaligen stand der marktprijzen in het oog en bedenkt men, dat onder de genoemde bedragen niet gerekend is de opbrengst der tienden, welke door de heffers ondershands verpacht, of in natura ingevorderd werden, noch van die, welke, zooals veelal met krijtende tienden geschiedt, voor een termijn van eenige jaren verpacht zijn, dan kan men nagaan dat het totaal der hier te lande jaarlijks krachtens tiendrecht aftegeven landbouw voortbrengselen en veeteeltproducten zóó aanzienlijk is, dat het tiendvraagstuk als eene quaestie van zeer groot belang voor ons vaderland mag worden beschouwd, en een onderzoek als het onderwerpelijke alleszins in ruimen kring de aandacht verdient.

De hoofdgedachte, welke in de Commissie heeft voorgezeten en welke voor haar de aanleiding geweest is tot het doen der voorstellen, welke hierna volgen, is deze, dat de uitoefening van het tiendrecht in hooge mate nadeelig en belemmerend werkt op het landbouwbedrijf, zoodat, wanneer tot eene algeheele afschaffing van dit recht werd overgegaan, de Nederlandsche landbouw van eenen drukkenden last zoude worden ontheven.

In de eerste en voornaamste plaats behoort als nadeel, dat aan de uitoefening van